• rss

Babasan jeung Paribasa | O

arsip kula|Minggu, 11 Agustus 2013|00.30
fb tweet g+
Ombak banyuan Buuk nu galing ombak-ombakan.

Omong harus batan goong Béja gampang nerekabna, jeung biasana sok pada ngaleuwihan tina buktina.

Oray nyampeurkeun paneunggeul Nyampeurkeun atawa ngadeukeutan pibahlaeun atawa pibahayaeun.

Owah akal Teu jejeg pikiranana.

Owah gingsir Hanteu tetep dina hiji pamadegan.


Sumber: PEPERENIAN URANG SUNDA; (Rachmat Taufiq Hidayat, Drs. Dingding Haérudin, M.Pd., Drs. Teddy A.N. Muhtadin Darpan, S.Pd., Ali Sastramidjaja); KIBLAT 2000-2005