Percobaan Membuat 2 Kolom Keterangan di Bawah Foto/Gambar

Kali ini, simkuring mencoba membuat 2 kolom keterangan di bawah gambar. Gambar diambil dari postingan terdahulu “Rumah Adat Sunda (gambar/sketsa)”, yang sebelumnya menggunakan model spoiler.

Supados teu nyangkolong kana waktos. Langsung kita olah tampilan yang dimaksud seperti berikut:

Suhunan Julang Ngapak
Suhunan Julang NgapakBentuk bangunan rumah yang suhunan bagian sisi kiri kanan agak melebar ke samping. Ada juga yang menyebutnya memakai sorondoy. Apabila di lihat dari arah depan seperti burung yang sedang terbang.
Kodenya:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="line-height: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 450px;">
<tr><th colspan="2"><img alt="Suhunan Julang Ngapak" height="250" src="https://lh3.googleusercontent.com/_xbaDQUA_0uo/TYIh0b33drI/AAAAAAAABDU/-mn8Up1ngP4/s400/julangngapak.jpg" width="450" /></th></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="background: #FF0000; border-right: 1px solid #DCDCDC; color: blue; font-size: 18px; text-align: center; padding: 5px; width: 30%;">Suhunan Julang Ngapak</td><td class="tr-caption" style="background: #000000; color: white; font-size: 12px; text-align: left; padding: 5px;">Bentuk bangunan rumah yang suhunan bagian sisi kiri kanan agak melebar ke samping. Ada juga yang menyebutnya memakai sorondoy. Apabila di lihat dari arah depan seperti burung yang sedang terbang.</td></tr>
</table>


Suhunan Parahu kumureb
Suhunan Parahu kumurebBentuk bangunan rumah yang atapnya (suhunan) membentuk perahu terbalik (telungkup).
Kodenya:
<table cellpadding="5" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="line-height: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 450px;">
<tr><th colspan="2" style="background: #CECEF6;"><img alt="Suhunan Parahu kumureb" height="250" src="https://lh5.googleusercontent.com/_xbaDQUA_0uo/TYImtH56hYI/AAAAAAAABDk/JDn7DxNtg0M/s400/paruhukumereb.jpg" width="450" /></th></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="background: #5858FA; border-right: 1px solid #CECEF6; color: white; font-size: 18px; text-align: center; width: 30%;">Suhunan Parahu kumureb</td><td class="tr-caption" style="background: #008080; color: greenyellow; font-size: 16px; text-align: left;"> Bentuk bangunan rumah yang atapnya (<i>suhunan</i>) membentuk perahu terbalik (telungkup).</td></tr>
</table>


Suhunan jolopong
Suhunan jolopong Bentuk bangunan yang atapnya (suhunan) memanjang sering disebut suhunan panjang atau gagajahan.
Kodenya:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 450px;">
<tr><th colspan="2"><img alt="Suhunan jolopong" height="250" src="https://lh5.googleusercontent.com/_xbaDQUA_0uo/TYIojHOSA8I/AAAAAAAABDo/5RTiOBOjj6k/s400/jolopong%20atau%20gagajahan.jpg" width="450" /></th></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="background: #E6E6E6; border-right: 1px solid #0000FF; color: red; font-size: 18px; text-align: center; padding: 5px; width: 30%;">Suhunan jolopong </td><td class="tr-caption" style="background: #D0F5A9; font-size: 14px; text-align: left; padding: 5px;">Bentuk bangunan yang atapnya (suhunan) memanjang sering disebut suhunan panjang atau gagajahan.</td></tr>
</table>

Catatan penting: Kalo sobat-sobat mau mencobanya (membuat 2 kolom keterangan di bawah foto/gambar) silahkan utak atik lagi kode-kodenya supaya lebih sempurna. Harap maklum, ini hanya tututorialan.

Tak lupa, terima kasih juga buat sobat-sobat yang telah berkenan memposting ulang “Rumah Adat Sunda (gambar/sketsa)”. hayu urang babarengan ngamumule banda budaya sunda.

salam

Anjing jeung Bagong :: Dongeng

Anjing jeung Bagong :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Jaman baheula anjing jeung bagong téh sobat dalit, tara aya pacogrégan naon-naon. Ari dina hiji poé anjing babaung. Bagong kacida ngéwaeunana, nepi ka nyarékan laklak dasar. Anjing nyerieun haténa, sarta tuluy nyarita ka babaturanana. Atuh babaturanana ogé pada milu nyeri haté, bari ngajak ngajorag bagong. Méméh ngajorag, menta tulung ka jelema. Ku jelema disanggupan.

Bagong-bagong sanggeus meunang béja yén anjing rék ditulungan ku jelama, maranéhna gancang baé ménta tulung ka oray, ka kalajengking jeung babakaur, sarta kabéh saungseureudan, odéng, éngang, sarisit jeung sabangsana. Oray jangji bakal nulungan lamun jelema ngaliwat kana liangna. Kitu deui langgir katut babakaur rék ngaganggu ka jelema, lamun aya nu ngaliwat kana liangna. Ari odéng, éngang, sarisit saranggupna rék nyeureud ka jelema téh, nya éta lamun maranéhna kadupak ku jelema.

Sanggeus asak badamina, gancang baé bagong jeung batur-baturna ngarasah sihung jeung ngabiasakeun lumpat tarik sangkan ulah bisa kaberik ku anjing, ulah kaudag ku jelema. Anjing-anjing kitu deui, ngasah sihung paseukeut-seukeut, sarta dialajar lumpat patarik-tarik supaya bisa ngudag bagong nu geus biasa lalumpatan di pileuweungan.

Jelama mah puguh deui, da ngaranna gé umat nu pangpunjulna di dunya, kacida taki-takina, ulah nepi ka éléh jajatén ku sato. Pakarangna geus sadia rupa-rupa, kayaning tumbak, gobang, sumpit, katut bandring geus samakta.

Ku jelema geus ditangtukeun waktuna anu hadé cék ahli palintangan, keur ngarurug bagong téa. Kabéh anjing geus dibéjaan, yén lamun geus ditongtongan ku jelelma, subuh-subuh kudu kumpul di buruan imah kokolot.

Barang geus cunduk ka waktu datang ka mangsa, subuh-subuh sakur lalaki anu sawawa geus ngagimbung pada marawa pakarang. Pirang-pirang anjing geus kumpul. Gancang bring indit kabéh ka nu bala. Jelema ger surak kabéeh bari ngahucuhkeun anjing. Bagong-bagong kacida reuwasna, lolobana tuluy lumpat, geus teu inget kana jangji jeung batur, supaya hirup baé. Sawaréh keuna ku sumpit, aya nu keuna ku panah. Bagong lumpat aya kaberik ku anjing tuluy direweg, nepi ka teu bisa polah.

Bagong-bagong nu salamet, nu mubus ka leuweung séjén jangji jeung pada baturna, baris ngaganggu kana pepelakan jelema, sarta baris teus ngamusuh ka anjing. Tah sakitu sasakalana nu matak anjing resepeun pisan diajak moro bagong tug tepi ka kiwari.*** (Sumber: Adika Naradipa F/Galura)

Menguak Kisah di Balik Topeng Jati atau Topeng Menor

Topeng Menor
Latar belakang keberadaan kesenian topeng tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di bumi Parahyangan. Kenyataan ini berkaitan dengan fungsi pertunjukan topeng semasa Cirebon dipimpin Sunan Gunung Djati. Saat itu pertunjukan topeng dijadikan alat penyebaran agama Islam,. Nyi Mas Gandasari yang masih keluarga Sunan Gunung Djati telah berperan sebagai penari topeng untuk menaklukan Pangeran Welang dari Karawang agar masuk Islam.

Walaupun topeng Cirebon asal muasalnya dari kebudayaan Hindu Budha pada zaman Majapahit yang membawakan cerita panji, tetapi oleh para penyebar Islam (wali) ke dalam kesenian topeng ini dimasukkan nilai-nilai Islam.

Sebutan Topeng Menor ada kaitanya dengan tradisi di lingkungan para seniman Cirebon. Kebiasaan menyertakan identitas pribadi dibelakang kata topeng adalah kebiasaan yang sangat umum untuk menunjukkan profesi seseorang.

Menor adalah nama lain dari Carini (56), seorang dalang topeng berdarah Cirebon yang tinggal di Dusun Babakan Bandung, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Sebutan Menor diberikan karena ia adalah satu-satunya anak perempuan dari empat bersaudara (Sunaryo, Supendi, dan Komar) buah perkawinan dari Sutawijaya dan Sani.

Keberadaan Topeng Cirebon di Cipunagara pada mulanya berasal dari dua daerah pusat penyebaran topeng, yaitu Cirebon dan Indramayu. Ditahun 1930-an Aki Resa (kakek buyutnya Carini) dipanggil untuk nopeng (menari topeng) oleh Juragan Demang.

Pangga (anaknya Aki Resa) tahun 1940-an menetap di Desa Jati, mewariskan kesenian topeng kepada keturunanya (yaitu Winda, Talim, Aminah, Sutawijaya). Di Desa Jatilah kesenian topeng berkembang hingga dinamai topeng jati dan setelah Carini yang mendapat julukan si Menor menjadi penerus, maka nama topeng Jati pun menjadi topeng Menor.

Seperti tempat asalnya (Cirebon), Topeng Jati mempunyai beberapa topeng dengan karakter masing-masing. Topeng Panji berwarna merah muda dan putih diibaratkan sebagai seorang kesatria dengan karakter yang lemah lembut, lungguh, dan alim.

Topeng Samba berwarna merah muda berambut diibaratkan sebagai kesatria yang memiliki sifat gandang.

Topeng Rumyan diibaratkan sebagai seorang kesatria yang mempunyai karakter pemberani dan gandang.

Topeng Tumenggung atau Punggawa memiliki karakter yang berani sebagai halnya prajurit kerajaan yang siap berperang. Warna topeng biasanya berwarna merah muda dan berkumis.

Topeng Kelana atau Rahwana, berkawakter garang, serakah, dan suka membuat onar. Warna topeng baisanya merah dan berkumis tebal

Topeng Buta mempunyai karakter garang, menakutkan, dan berperilaku jahat. Warna topeng biasanya merah berkumis tebal.

Sumber: Retno HY, Pikiran Rakyat.

Sasakala Lauk jeung Séro :: Dongeng

Sasakala Lauk jeung Séro :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Numutkeun hiji katerangan mah jaman baheulana sasatoan téh kabeh bisa nyarita saperti jelema, katurug-turug boga karajaan sorangan gabungan sasatoan. Ari anu jadi rajana nya éta sakadang macan. Raja leuweung nu pohara pikagilaeunana tapi bijaksana.

Dina hiji poé di éta nagara sasatoan téh, aya anak séro keur anteng ulin, torojol aya kuda nu kaparengan liwat ka éta tempat. Kalawan teu dihaja, éta anak séro téh katincak ku kuda da beungeut kuda kaeurad ku rambat lancah nu aya hareupeunana. Bari teuing ti mana béejana éta kajadian téh éar saharita yén anak séro katincak kuda nepi ka hanteuna. Teu lila indung séro laporan ka raja. Harita téh pareng merbayaksa masualkeun perkara katincak anak séro.

Teu lila, raja mariksa kuda kalawan sora wibawaan.

“Hey kuda bener anjeun geus boga dosa nincak anak séro? Ceuk raja.

“Dawuh Gusti abdi teu rumasa lepat margi pangna abdi nincak anak séro abdi nuju leumpang panon abdi tikudawet ramat lancah nu ngahaja dipasang di jajalaneun. Tuh nu lepat mah lancah juragan.”

“Bener séro, nu salah mah lain kuda tapi lancah. Lancah, naha bener manéh masang ramat di jalan?” ceuk raja ka lancah.

“Leres ari masang ramat téa mah. Ngan sanes badé ngajaring kuda, tapi keuheul ku papatong bongan gawéna ngan ngéngklak baé ngigel ku abdi badé dijaring. Janten nu lepat mah papatong,” ceuk lancah.

“Bener manéh papatong gawé nga ngengklak baé? Ngigelan saon?

“Nun abdi Gusti teu lepat da abdi mah ngigelan bangkong bongan teu eureun ngendang baé, nya ku abdi diigelan, jadi tuh nu lepat mah bangkong.”
“Bangkong, naha manéh make ngendang baé?”

“Gusti abdi teu lepat da abdi mah sanes ngedang tapiu seuri, nyeungseurikeun tutut da mani agul boda imah gé ngan dibabawa baé ka mamana.”

“Tutut, bener manéh ngan mamawa baé imah, naon sababna?”

“Abdi mamawa baé imah téh sabab abdi sieun ku cicika, sieun diduruk da mamawa baé seuneu.”

“Hey cicika, naha manéh mamawa baé seuneu enya rék ngaduruk imah tutut?”

“Gusti, abdi mamawa seuneu téh abdi mah néangan keuyeup bongan sok ngorowotan baé tambakan balong, upami ku abdi dicaangan mah liren ngorowotan tambakanana téh.”

“Keuyeup naha manéh sok ngorowotan tambakan balong?”

“Nun Gusti, abdi teu lepat da abdi mah ngorowotan tambakan balong sotéh keuheul ku lauk asa kapuji sing jareprét teu kaop aya cai, matak ku abdi disaatan caina ngarah teu asa kapuji teuing.”

“Lauk emas naha manéh make sing jarepréet baé teu kaop aya cai? Sok jawab naon sababna?”

Lauk emas ukur ngabigeu, manéhna malah ngahuleung. Atuh puguh baé raja beuki ambek. Tungtungna lauk emah téh diprékprék ku raja.

“Tuh séro pék hakanan lauk emas ku manéh itung-itung ngagantian anak manéh nu katincak ku kuda,” ceuk raja bari ambek kacida.

Nya ceuk ujaring dongéng, ti harita séro téh sok ngahakanan lauk dibalong.** (Dicaritakeun deui ku: Dika / Galura)

Pernikahan Adat Cirebonan/Pantura

Tahap Pernikahan Adat Cirebon

- Njegog atau tetail (meminang)
Utusan pria datang ke rumah orang tua wanita untuk menyampaikan niatnya meminang anak mereka.

- Seserahan
Orang tua wanita menerima kedatangan utusan pihak pria yang disertai rombongan pembawa seserahan.
Seserahan yang diberikan buah-buahan, umbi-umbian, sayur-sayuran, mas kawin berupa perhiasan dan uang tunai.

- Siram tawandari
Orang tua dan sesepuh calon pengantin bergantian menyirami kedua calon. Bila calon pengantin merupakan keturunan dari keraton kecirebonan, sebelum pernikahan mereka akan melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati dan leluhur raja Cirebon untuk meminta restu.

Colon mengantin menggunakan sarung batik khas cirebon bernama kain wadasan berwarna hiaju (melambangkan keseburan).
Bendrong sirat: air bekas siraman pengantin dipercikkan pda anak gadis atau jejaka yang hadir di cara ini.

- Parasan
Juru rias membuang rambut halus (ngerik). Acara ini disaksikan oleh orang tua dan kerabat.
Diiringi musik karawitan moblong yang artinya murub mencur bagaikan bulan purnama.

- Tenteng pengantin
Pihak pengantin wanita mengirimkan utusan untuk menjemput pengantin pria, lalu dilanjutkan dengan prosesi akad nikah.

Orang tua pengantin pria dilarang menyaksikan prosesi akad nikah.
Pada waktu ijab Kabul calon pengantin pria ditutup dengan kain milik ibu penganitn wanita, menandakan pria tersebut menjadi menantunya.

- Salam temon
Prosesi injak telur. Bila penganitn berasal dari keluarga yang cukup berada, biasanya saat salam temon ini diadakan acara gelondongan pangareng, atau membawa upeti berupa barang/harta yang cukup lengkap.

Kulit telur melambangkan wadah/tempat. Putih adalah suci atau pengabdian seorang istri. Kuning adalang lambing keagungan.

- Sawer
Penaburan uang receh yang dicampur dengan beras kuning (tanda agar kedua pengantin diberikan limpahan rezeki)

- Pugpugan Tawur
Kepala pengantin ditaburi oleh pugpugan yang terbuat dari welit (ilalang atau daun kelapa yang sudah lapuk.
Simbol agar pernikahan berjalan awet bagaikan welit yang terikat sampai lapuk.

- Adep-adep sekul
Makan nasi ketan kuning yang berbentuk bulatan kecil sebanyak 13 butir. Masing-masing orang tua pengantin menyuapi sebanyak 4 butir. Pengantin saling menyuapi senyak 4 butir, dan satu butir lagi diperebutkan.
Melambangkan kerukunan dalam rumah tangga, terhadap pasangannya, orang tua, serta mertua.

- Sungkem pada orang tua
Kedua pengantin melakukan sungkem dengan posisi berjongkok.
Ceriman rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang tua. Setelahnya didengdangkan Kidung Kinanti sebagai harapa pengantin dapat sela, sekata, sehidup, semati.

- Pemberian restu, upacan selamat atau hiburan
Ada acara hiburan berupa tari-tarian seperti tari topeng, tari bedoyo, dan tari tayub.

Sumber: Pikiran Rakyat

Kumpulan Puisi & Sajak Bersama Rendra (kaset album 1998)

Rendra
Rendra seorang penyair terkenal Indonesia, yang dikenal pula di luar negeri. Lahir pada tanggal 07 November tahun 1935 di Solo (Jawa Tengah). Ayahnya R. Cyprianus Sugeng Brotoatmodjo dan Ibunya RA Ayu Catharina Ismadillah.

Rendra memulai pendidikkanya dari Taman Kanak-kanak 1942, sampai dengan SMA 1952 di Solo. Kemudian ia pergi ke Jakarta dengan maksud sekolah di Akademi Luar Negeri, tapi karena sekolah tersebut tutup, maka ia masuk fakultas sastra Universitas Gadjah Mada hingga sarjana muda.

Tahun 1954 ia mendapat beasiswa dari American Academy of Dramatical Art (AADA) untuk belajar drama dan tari, selesai tahun 1967.

Rendra mulai menulis sajak, mengarang dan mementaskan drama untuk kegiatan sekolah sejak SMP kelas II. Tulisannya yang bertama berjudul “Kaki Palsu” dipertunjukan untuk kegiatan sekolahnya, kemudian “orang-orang di Tikungan Jalan” yang mendapat penghargaan pertama dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta.

Salah satu karya aslinya “Bip-Bop” sangat terkenal. Pertama kali dipentaskan tahun 1968. Tahun 1988 dipentaskan pula di New York; pada tahun itu pula dipentaskan kembali di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Beberapa karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman dan Belanda. Tahun 1967 setelah ia kembali dari Amerika sehabis melakukan perjalanan keliling, ia membentuk grup teater yang dinamai Bengkel Teater yang menjadi basis kegiatan seninya. (Biografi WS Renda)

Side A
1. Prakata oleh: Lies Hadi shandy
2. Sajak Joki Tobing untuk Widuri - Sajak widuri untuk Joki Tobing (Duet Puisi Rendra & Lies HS)
3. Doa’a di Jakarta
4. Paman Doblang
5. Sajak Rajawali
6. Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api
7. Hutan Bogor

Side B:
1. Nyanyian Suto untuk Fatimah - Nyanyian Fatimah untuk Suto (Duet Puisi Rendra & Lies HS)
2. Nyai Dasimah
3. Kembali
4. Wanitaku-wanitaku
5. Sajak Burung-burung Kondor
6. Sajak Seorang tua untuk istrinya
8. Kelelawar

Guest star: Lise Hadi Shandy
Ilustrasi Musik: Shandy ASW

Uraian di atas merupakan sebagian dari isi sampul album rekaman KUMPULAN PUISI & SAJAK BERSAMA: RENDRA Produksi PT. Suara Sentral Sejati yang dirilis sekitar tahun 1998.

Ini hanya untuk mengingat kembali karya si Burung Merak yang telah berpulang menemui Sang Pencipta. Agustus 2 tahun yang lalu.

Di bawah ini, teks “Sajak Joko Tobing untuk Widuri” merupakan salah satu dari beberapa puisi & sajak karya WS Rendra yang ada dalam album rekaman KUMPULAN PUISI & SAJAK BERSAMA: RENDRA.
Sajak Joki Tobing untuk Widuri

Dengan latar belakang gubug-gubug karton
Aku terkenang akan wajahmu
Di atas debu kemiskinan
Aku berdiri menghadapmu
Usaplah wajahku, Widuri
Mimpi remajaku gugur
Di atas padang pengangguran
Ciliwung keruh
Wajah-wajah nelayan keruh
Lalu muncullah rambutmu yang berkebaran

Kemiskinan dan kelaparan
Membangkitkan keangkuhanku
Wajah indah dan rambutmu
Menjadi pelangi dicakrawalaku

9 Mei 1977
(Nusantara Film Jakarta)

Ada dua karya WS Renda (Sajak Rajawali dan Paman Doblang) yang sebelumnya telah menjadi bagian dari album Kantata Takwa.


Salam

Busana Adat Pengantin Sunda


pengantin Sumedang
pengantin Sumedangpengantin Garut
pengantin Garut


pengantin Bandung
pengantin Bandungpengantin Karawang
pengantin Karawang


pengantin Indramayu
pengantin Indramayupengantin Majalengka
pengantin Majalengka

Sumber: (Foto) Pikiran Rakyat

Sasakala Situ Cileunca :: Dongeng

Sasakala Situ Cileunca :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Jaman baheula di hiji leuweung geledegan, aya tangkal kai anu kacida gedéna jeung jangkungna, ngaran éta kai téh Rasamala. Sakabéh tatangkalan anu aya di sahandapeunana jeung di sabudeureunana éta tangkal kai gedé téh mani ngarasa gigis tur kacida mihormatna malah saolah-olah ngaku raja waé, rajana tangkal kai di éta leuweung téa.

Dina hiji waktu, sawatara tatangkalan nu aya disabudeureunanan téh uplek ngabrol gunem catur. Anu ngamimitian ngobrolna téh tangkal Kareumbi, pokna téh kieu, “Lain, Ki Silah, ari di dinya rek angger anut wae jeung tetep rék ngaku raja ka Rasamala téh.”

“Nya enya atuh, moal enya teu sauyunan atawa teu umum jeung batur, kuriak pada nyarebutkeun nu notorogan mun boga lampah anu béda ti batur téh,” ceuk tangkal Dadap.

“Hih ulah waka boga anggapan kitu, anggur éta boga pakarang anu sareukeut, sasatna cucuk anu aya dipimilik ku awak sakujur gésék-gésék waé kana sakujur awak ngarah Rasamala téh peuriheun,” ceuk Tangkal Kareumbi.

“Naha Ku naon kitu?”

“Ngéwa tuda kami mah, éta mun aya milik téh hawek pisan, mun aya rijki sok dihampol dipiheulaan baé. Sok didongkang ku akar mayangna, jadi hakaneun téh béakeun ku sorangan.

“Aéh heueuh nya, kakara eungeuh. Kaula gé sarua sok mindeng ngarahuh. Sakalina hayang moyan bet sok lebeng da panonpoé téh kahieuman baé ku dahan jeung daun Rasamala.”

“Tah geuning kapikir ayeuna mah ku anjeun nya?” ceuk kareumbi nguntup.

“Ké heula, urang ménta pamanggih anu séjén,” ceuk Dadap rada nyandet.

Kuniang jukut alak-alak nyanghareup ka dadap jeung kareumbi. “Hih sukur atuh boda rencana kitu, puguh kuring gé sarua boga haté kitu ngan teu betus. Kuring gé ngan koré waé téh hésé ngajangkungan hésé rék ngarambat da kahalangan. Kuring ngarojong kana pamaksudan anjeun duaan,” pokna.

“Yu atuh ulah léléda ari pada-pada boga kanyeri mah urang ngajorag Rasamala,”pokna.

Teu lila Kareumbi, Dadap jeung jukut Alak-alak madep ka hareupeun Rasamala.
“Pangapunten sun, numawi ngadeuheus téh abdi saparakanca seja ngadugikeun kasedih ati katugenah manah. Éta ka mastaka salira téh sok aya nu cucungah, manuk ésé nangka sok clé waé kana mastaka salira anu sasat jadi makuta anu kedah dipupusti ari ieu dikotoran. Mangga emutan. Kotoran téh sok janten manggandeuh anu sok nyongcay tuangeun salira.”

Bakat ku ambek di mana aya manuk ésé nangka eunteup dina Rasamala sok ngagidegkeun tangkalna. Lila-lila tangkal Rasamala téh jadi purutul henteu daunan. Tinggal tangkal anu ngalengeceng tapi tanggoh henteu régrog sanajan kadupak angina kakeueum ku cileuncang anu ngadak-ngadak ngabendung sabudeureunana. Cileuncang anu ngeyembeng pedah cihujan teu bisa laju ka hirir kahalangan dangdaunan Rasamala anu numpuk. Kulah cileuncang lila-lia jadi ngalébéran, antukna jadi hiji situ anu katelah situ Cileunca, robah ucapan tina kecap cileuncang.** (Akub Sumarna / Galura)