Pamulangtarima :: Dongeng

Pamulangtarima :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Jaman baheula di sisi walungan aya hiji buaya keur moyan bari ngalaleur. Teu jauh ti dinya aya tangkal dangdeur, éta kai téh geus kacida kolotna sarta tangkalna geus koropok.

Keur ngeunah-ngeunah buaya moyan, kai téh katebak angina gedé, harita kénéh dorokdok, gebrug runtuh ninggang tonggong buaya. Atuh manéhna téh kapaéhan. Eling-éling bati cacalawakan sabab nyeri kacida. Ongkoh deuih teu bisa walakaya pisan.

Teu jauh ti dinya aya sapi keur nyatuan. Barang ngadéngé nu ngaborobot, ku manéhna disampeurkeun, ari bréh, kasampak buaya keur gegerungan katindihan tangkal kai.

“Ki Silah, cing kuring tulungan,” ceuk buaya ka sapi.

“Ah embung, da sampéan mah sok ngabinasa,” ceuk sapi.

“Ih moal, lamun anjeun nulungan tangtu aya panarimana,” ceuk buaya.

Sapi teu panjang mikir, terus wé tangkal nu nindihan buaya téh digadil sapi nepi ka buaya bisa ingkah.

“Nuhun, sapi ngan kumaha da kula teu bisa leumpang, sakalian wé kula anteurkeun nepi ka sisi cai walungan,” ceuk buaya deui, sorana mani ngalengis pikarunyaeun.

Ningali kitu sapi téh éléh déét, terus digandong dibawa ka cai rada jero, geus diécagkeun, bet teu disangka ku sapi, bauay jalir jangji.

“Wayahna geus nepi ka dieu mah, kuring téh lapar geus sababraha poé teu manggih kadaharan, ayeuna mah wayahna ku kuring dihakan,” ceuk buaya bari gep ngégél suku sapi. Sapi teu suka, nepi ka paréa-réa omong.

Barang keur kitu, kabeneran aya peucang keur nginum, manéhna sabenerna mah geus rada lila ngadéngékeun nu paréa-réa omong téh.

“Keur naon baraya, ngan guntreng baé didéngékeun téh,” ceuk peucang.

Sapi asa dibéré kasempetan galantang nyaritakeun kajadian ti mimiti buaya katinggang kai. Bari dipungkas ku panuhun sugan wé cenah peucang bisa méré kaputusan.

“Kuring moal bisa méré kaputusan mun can nyaho kumaha prakprakanana tadi, ku kituna kudu dibalikan deui kumaha kajadianana,” ceuk peucang ka nu duaan.

Bral nu tiluan téh nuju ka sisi walungan urut buaya katinggang kai téa.

“Tah di dieu tadi téh,” ceuk sapi ka peucang.

“Euh, ari kaina di mana ngagoléerna? Kudu ditembongkeun heula kumaha tadina?” ceuk peucang.

Harita kénéeh kai téh dipindakeun deui kan tonggong buaya, nepi ka teu bisa usik malik cara ti heula.

“Ari geus kitu kumaha?” Peucang nanya deui.

“Buaya téh, lengas-lengis méenta ditulungan,” tembal sapi.

“Ngarti jeung tétéla ayeuna mah,” ceuk peucang. “Tah ayeuna mah hayu urang tinggalkeun. Keun baé si jurig mah sina paéh di dinya,” ceuk peucang.

Bral duanana arindit, sajajalan sapi kacida narimakeunana ka peucang nu geus ngajait tina balai. Ari buaya nu teu boga rumasa, ahirna paéh di lebah dinya.** (Andika Naradipa /Galura)

Sasakala Lembur Panyalahan :: Dongeng

Sasakala Lembur Panyalahan :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Lembur panyalahan pernahna di wewengkon Pamijahan Kacamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Pangna dingaranan Lembur Panyalahan téh cenah ku lantaran salah sangka, teu asak jeujeuhan nu ngalantarankeun korbanna hiji piaraan nu dipikameumeutna jadi korban. Dongéng lengkepna urang guar geura.

Jaman baheula, dihiji lembur aya kulawarga patani anu hirupna ayem tengtrem. Éta kulawarga téh ngabogaan budak orok kénéh. Dina hiji poé, éta panati téh manggihan anak maung anu ditinggalkeun paéh ku indungna. Anak maung téh dirorok jeung dipikayaah ku kulawarga patani téh sarta dingaranan “Si Loréng”.

Si Loréng ngarasa kahutangan budi ku patani téh, matak manéhna nurut jeung taat ka kulawarga patani. Malah lamun dititah nungguan anak patani manéhna sok nurut sarta satia nungguanana.

Saperti biasa, pamajikan patani nganteuran ka sawah. Orokna ditungguan ku si Loréng, da teu dibawa ka sawah. Tepi ka sawah, dibagéakeun ku salakina, terus gura giru hanjat ka saung sarta am dahar mani pogot pisan. Eureuleu teurab.

“Alhamdulillah, ambu mani nimat kieu timbel, sambel jeung goréng asin téh,” ceuk Pa tani.
“is puguh waé atuh akang, pan meunang ngahaja,” tembal pamajikanana.

“Ari si utun sare? Ceuik Pa tani.

“Muhun keur mondok, mani tibra téh kang, ditungguan ku si Loréng,” tembal pamajikanana.

“Alhamdulillah nya nyai, urang boga si Loréng nu kacida nurutna,” ceuk Pa tani.

“Nya puguh atuh Kang, jaba si Loréng téh sakitu gagahna,” tembal pamajikanana.

Barang keur hoghag ngobrol, teu kanyahoan ronghéap si Loréng datang, ngadeukeutan saung. Buntutna dikupat-képot, terus awakna diusap-usapkeun kana suku patani, sorana ngagerem siga aya nu rék dibéjakeun. Patani héraneun ningali kalakuan si Loréng kitu téh. Maranéhna kacida reuwaseunana barang nénjo sungut si Loréng pinuh ku getih seger. “Boa-boa dsi Loréng téh geus ngahakan anak aing,” ceuk pikirna. Ngan gantawang téh éta patani nyarékan laklak dasar ka si Loréng.

“Héy Loréng, manéh geus wani-wwani ngahinat ka aing, manéh pasti geus ngahakan anak aing, nya?”

Si Loréng kalah ka mencrong, siga nu teu boga dosa, terus huluna diguda-gideugkeun. Tina sangutna, ngeclakkan getih seger.

Nénjo kitu, pamajikan patani ceurik jejeritan, bari nyarékan si Loréng.

“Awas siah Loréng … dasar sato siah, nu asih dipulang sengit, ku aing dirorok ti leuleutik ari ayeuna kalah nghakan anak aing. Tobat…gusti, kumaha teuing anak aing, kaduhung…kaduhung…! Ceuk pamajikan patani bari terus jejeritan.

Nénjo pamajikanana ceurik bari jejeritan, terus patani téh beuki ambekeunana ka si Loréng, terus mesat bedog tina sarangkana. Teu antaparah, habek éta bedog téh dikadékkeun kana beuheung si Loréng. Si Loréng ngagerung nahan kanyeri, bari teu walakaya. Panonna neuteup siga nu nganaha-naha. Patani beuki ngagedur amarahna nénjo si Loréng, teu paéh téh. Ngan habek-habek beuheung si Loréng ditigas deui ku bedog patani nepi ka hulu si Loréng leupas tina awakna sarta paéh saharita.

“Modar siah.. dasar sato bangkawarah, teu beunang dipikayaah, kalah ka ngahakan anak aing,” ceuk patani.

Sanggeus kitu, bari satengah lumpat, patani jeung pamajikanana, balik muru ka imahna rék néang anakna. Barang tepi ka imahna, breh téh anakna masih kénéh aya dina ayunan keur saré tibra. Terus dipangku bari diciuman. Bray orok téh beunta, belenyéh seuri neutueup ka indung bapana.

“Alhamdulillah nyai, geuning anak urang téh salamet,” ceuk Pa tani.

“Enya akang, sukur alhamdulillah masih ditangtayungan kénéh,” tembal pamajikanana.

Barang rét ka handapeun ayunan, kasampak aya bangké oray nu sakitu gedéna boborot ku getih. Patani jeung pamajikanana kakara sadar, yén Si Loréng téh geus nyalametkeun anakna tina bahaya, nya éta oray nu sakitu gedena. Maranehna kacida ngarasa handeueulna, geus salah sangka ka si Loréng, nepi ka dipaténi, padahal si Loréng téh sakitu satia jeung belana ka kulawargana.

Ku kajadian éta, tempat pamatuhan patani dingaranan “Lembur Panyalahan” nurut kana nyalahanana patani ka si Loréng. Tug tepi ka kiwari éta tempat téh jadi “Lembur Panyalahan”. Cag (Ku: Pipin Dasripin/Galura)

Kesenian Tarling, Seni Klasik Direformasi Jadi Indah dan Sempurna

tarling
Kiprah warga keturunan Tionghoa dengan segala kelebihan dan kekuranganya, diakui atau tidak, sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun, siapa menduga kalau ada keturunan dari negeri tirai bambu itu yang ternyata turut mereformasi kesenian klasik di pantai utara (pantura)

Bahkan karena reformasinya itu seni tradisional pantura yang kemudian diberi nama tarling dinilai menjadi lebih sempurna, enak dinikmati, dan dikenal di nusantara, bahkan di dunia. Meskipun sudah sepi panggilan manggung dan kurangnya regenerasi pelaku kesenian tersebut, tarling masih tetap menjadi ikon kesenian Cirebon di samping topeng.

Diceritakan, sekitar tahun 1940-an, di Cirebon ada seorang pemuda WNI keturunan Tionghoa yang sangat piawai meniup suling bernama Lian Sin You. Ia dikenal pula dengan panggilan Barang. Entah apa sebabnya pemuda yang satu ini tempo dulu dikenal dengan Brang. Pemuda tersebut sangat hobi memancing di sungai atau laut. Sambil membawa alat musik tipu terbuat dari bambu itu.

Pangkal pancing yang terbuat dari bambu tidak ia pegang sebagai mana lazimnya orang memancing. Namun, ditancapkan di tanah pinggiran sungai atau pantai. Sementara Lian Sin You asyik meniup suling. Ketika tali bergerak-gerak sebagai tanda ikan memangsa umpan,barulah dia mencabut gagang pancing lalu melepas ikan dari mata kail. Setelah itu kembali memberi umpan, menancapkan pancing dan lagi-lagi meniup seruling.

Kepintarannya memainkan suling membuat pemuda tersebut dikenal dimana-mana hingga ke luar kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu Jawa Barat hingga sebagian wilayah Kabupaten Brebes, Slawi, Tegal Jawa Tengah banyak yang mengenal Lian Sin You. Tidak heran apabila pada suatu ketika Jayana, anggota grup Tuleg, datang ke Cirebon untuk mencari dan bertemu dengan Lian Sin You. Ketika datang, Jayana mendapati Lian tengah asyik meniup suling hingga mendayu-dayu di tepi Sungai Kesunean, sebalah timur kompleks Keraton Kasepuhan sambil memancing ikan.

Setelah melakukan kompromi mereka pun berkolaborasi mengisi siaran Radio Republik Indonesia (RRI) regional Cirebon sekitar tahun 1949. dengan alat cukup sederhana berupa gitar dan suling, mereka melantunkan tembang khas Cirebonan seperti lagu-lagu kiser yang menjadi daya tariknya. Siaran langsung tersebut membuat para pemirsa RRI terkesima, apalagi yang membawakannya ternyata Jayana dan Lian, hingga banyak diantaranya yang keedanan (tergila-gila) pada kesenian tersebut.

Tokoh tarling Jayana juga bekerja sama dengan beberapa pesinden di antaranya Nyi Carini, Nyi Keni, Nyi Tarila, dan Nyi Kamas. Waditra tarling juga semakin lengkap hingga menghasilkan gabungan bunyi yang semakin enak dinikmati. Masyarakat pun semakin antusias menerima kehadiran kesenian tersebut.

Versi lain seperti yang ditulis budayawan Cirebon Nurdin M Noer dan Sumbadi Sastra Ala dalam bukunya “Bulan Tanpa Awan”, pada tahun 1965, kesenian tarling seringkali mengudara di gelombang RRI Cirebon. Atas inisiatif dari Fadjar Madradji Kepala Stasiun RRI Cirebon pada waktu itu, nama tarling diubah menjadi “melodi kota udang” tembang-tembangnya lebih apresiatif dan dinamis hingga lebih disukai pemirsa segala usia. Tidak lagi mendayu-dayu, tetapi mengarah pada lagu-lagu pop Cirebonan.

Pelopornya adalah, seniman muda tarling pada masa itu yakni H. Abdul Adjib dan Sunarto Marta Atmadja yang lebih dikenal dengan Kang Ato. Bahkan, lagu “Warung Pojok” karya seniman Abdul Adjib yang monumental itu sempat tampil dalam International Folklore Festival (festival lagu-lagu rakyat internasional) di Kota Denhaag, Belanda tahun 1969. setelah digubah Pranajaya dalam festival internasional tersebut, nama kesenian tarling mendadak dikenal di dunia.

Versi lain seperti ditulis Supali Kasim dalam bukunya “Tarling Migrasi Bunyi dan Gamelan ke Gitar Suling” (2003) menyebutkan, tarling muncul di Desa Kepandean, Kecamatan/kabupaten Indramayu, Jawa Barat sekitar tahun 1931. diceritakan saat itu ada seorang komisaris Belanda yang meminta tolong Mang Sakim, warga setempat, untuk memperbaiki gitarnya yang rusak. Mang Sakim dikenal sebagai pakar gamelan. Namun, setelah diperbaiki, komisaris Belanda tersebut tidak kunjung datang untuk mengambil gitarnya yang sudah diperbaiki.

Iseng-iseng Mang Sakim mempelajari nada-nada gitar tersebut dan dibandingkan dengan nada-nada pentatonis gamelan. Putra Mang Sakim, Sugra tertarik untuk mempelajari nada-nada tersebut. Bahkan, Sugra melakukan eksperimen dengan memindahkan nada-nada pentatonis gamelan ke senar gitar, yang bernada diatonis. Dengan eksperimen itu, tembang-tembang seperti kiser dermayonan dan cerbonan yang semula lazimnya diiringi gamelan, menjadi jauh lebih enak didengar ketika diiringi dengan petikan gitar. Kekhasan dan keindahan musik dan tembang klasik tersebut semakin lengkap manaklan dipadukan pula dengan alunan suling miring.

Sejak itulah gitar dan suling miring yang mengiringi kiser dermayonan dan cerbonan semakin memasyarakat hingga selanjutnya ditiru oleh para pemuda kota dan desa saat mereka kumpul-kumpul di “pejagan”/”jondol” (poskamling). Masyarakat, terutama para pemuda di wilayah Indramayu dan Cirebon sepertinya menerima tarling itu sebagai gaya hidup.

Dalam bukunya itu Supali menuturkan, pada tahun 1935 tarling dilengkapi dengan kotak sabun yang berfungsi sebagai kendang, kendi berfungsi sebagai gong. Pada tahun 1936 dipadukan lagi dengan baskom dan ketipung kecil yang dimanfaatkan untuk perkusi, Sugra dan kawan-kawan kerap mendapatkan objekan panggungan ke mana-mana. Sugra pun melengkapi pertunjukannya dengan drama yang memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat.

Meskipun semakin memasyarakat tarling pada waktu itu belum disebut sebagai jenis aliran musik. Tarling saat itu biasa disebut “melodi kota udang” untuk daerah Cirebon dan “melodi kota ayu” untuk daerah Indramayu. Istilah tarling baru dibakukan ketika RRI kerapkali menyiarkan jenis musik tersebut dan pada 17 Agustus 1962 bertepatan dengan HUT RI, Badan Pemerintahan Harian, semacam DPRD setempat meresmikannya dengan nama TARLING.**

Sumber : Akim Garis/*Pikiran Rakyat*

Sasakala Batok Kuya :: Dongeng

Sasakala Batok Kuya :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Jaman baheula pisan aya kuya imah-imah di sisi muara. Euweuh deui baturna imah-imahna téh éstu nunggelis pisan. Ari gawéna saban poé ngahuma. Getol ngahumana téh, indit subuh datang magrib téh lain bobohongan.

Dina hiji mangsa, keur manéhna aya di huma, gelebug angin gedé naker. Tatangkalan loba nu rungkad, malah imah kuya ogé katebak, kaapungkeun jauh pisan, sarta kusabab imahna téh deukeut ka walungan nya ngaléong kabawa cai.

Sakadang kuya nempo imahna kaéléd cai téh teu loba pikir, isukna deg deui baé ngadegkeun imah anyar nu tohaga da ngarah teu kabawa cai. Ku kitu manéhna ngarasa sugema, boga imah weweg, ceuk pamikirana moal téréh ruksak jeung bakal rada awét.

Ngan dasar meureun keur sial, imah kuya téh geus teu lila deui baé umurna. Barang manéhna keur di cai, kasampak imah téh kahuruan, seuneu ngentab-ngentab. Sanajan kuya satékah polah ngakalan, taya hartina, tungtungna kuya téh hing baé ceurik. Imah nu ngan kari lebuna ku manéhna disanghareupan, bari teu eureun-eureun nyegruk. Eta meureun nu matak kacida nalangsaeunana mah lantaran nunggelis téa, cukleuk leuweung ceukleuk lamping, jauh ka sintung kalapa, taya geusan pakumaha.

Keur manéhna sesegruk, teu kanyahoan ti mana jolna aya monyét kolot anu geus cetuk huis.

“Ku naon sakadang kuya, sampéan ceurik kanyenyerian kitu? Atuh imah kahuruan mah nyieun deui baé” ceuk monyét ka kuya.

“Anu matak sakadang monyét, lain sakali ieu baé kacilakaan imah téh, ieu téh kadua kalian, kudu kumaha atuh akalna supaya boda imah awét cara batur?” ceuk kuya.

“Hih gampang atuh, ngarah imah ulah cilaka mah babawa waé. Hayu urang nyieun deui imah anu alus, mun geus anggeus urang tangkodkeun kana tonggong sampéan. Pantona sakira asup sirah baé, supaya dina aya nanaon gampang ngelokkeun sirah ka jero,” ceuk monyét.

Éta papatah ku kuya diterapkeun, prak nyieun imah anu pageuh, gedéna ngukur kana awakna. Pantona ti hareup, gedéna ukur logor sirahna paranti nololkeun atawa ngelokkeun sirahna baé. Sanggeus bérés imah téh ditangkodkeun ku monyét kana tonggong kuya. Nya ti harita mah imah sakadang kuya téh sok dibabawa baé digandong. Ari hareupna ukur cukup keur sirahna wungkul. Jadi mun aya nanaon téh ngelok ka jero imahna. (Galura)

Daftar Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Kelas/Golongan A di Kota Bandung

gedung_pos_bandung
Terdapat lima kriteria untuk memutuskan suatu bangunan masuk menjadi bangunan cagar budaya. Kriteria tersebut ditinjau dari nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, dan usia banguan minumal 50 tahun. Cagar budaya golongan A memiliki minimal 4 kriteria, golongan B 3 kriteria, dan golongan C sebanyak 2 kriteria.Daftar Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Kelas/Golongan A di Kota Bandung:
Kawasan Pusat Kota
1. BMC (Bandoengsche Melk Centrale), Jln. Aceh No. 30
2. PPLP (eks KONI), Jln. Aceh No 47-49
3. Gedung Pensil (Asuransi Dana Raksa), Jln. Ahmad Yani/Gatot Sobroto No. 1
4. Kantor Pos Besar, Jln. Asia-Afrika No. 49
5. Gedung PLN, Jln. Asia-Afrika No 63
6. Gedung Merdeka/Museum Konferensi AA, Jln. Asia-Afrika No. 65
7. Hotel Preanger, Jln. Asia-Afrika No. 81
8. Kompleks eks Wisma Suka, Jln. Asia-Afrika No. 104-106-108-110
9. Kompleks Hotel Homann, Jln. Asia-Afrika No. 112
10. Gedung Keuangan Negara, Jln. Asia-Afrika
11. Asia Afrika Culture Centre (Majestic), Jln. Braga No. 1
12. Kimia Farma (Apotek), Jln. Braga No.2-4-6
13. Kimia Farma (eks Aubon Marce), Jln. Braga No. 5
14. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Jabar)/eks Denis, Jln. Braga No. 12
15. Dekranas Jabar, Jln. Braga No. 15-17
16. LKBN Antara, Jln. Braga No. 25
17. Gas Negara, Jln. Braga No. 38
18. Bank Indonesia, Jln. Braga No. 108
19. Eks Insullde (eks Kantor Residen Priangan) Kelenteng, Jln. Braga No. 135, Jln. Cibadak No. 221, 281
20. Sekolah Luar Biasa, Jln. Cicendo No. 2
21. Rumah Toko (eks Showroom Mobil), Jln. Cicendo No. 12
22. Pabrik Kina, Jln. Cicendo/Pajajaran No. 25
23. Pusat Koperasi Karyawan PTPN VIII, Jln. Cikapundung Barat No. 1
24. Pendopo dan eks Rumah Bupati/Wali, Jln. Dalem Kaum No. 1
25. Bioskop DIAN, Jln. Dalem Kaum No. 58
26. SD Merdeka 5, Jln. Merdeka No. 9
27. Gereja Katedral, Jln. Merdeka No. 14
28. Polwiltabes, Jln. Merdeka No. 16, 18, 20
29. Santa Angela, Jln. Merdeka No. 24
30. YPK (Yasyasan Pusat kebudayaan), Jln. Naripan No. 7-9
31. Ruko, Jln. Naripan No. 137-145
32. Gedung Pakuan, Jln. Oto Iskandardinata No. 1
33. Balai Besar PT KAI dan Perpustakaan Bawah Tanah, Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1
34. Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan No. 5
35. Kantor dan Gudang-gudang Persediaan PJKA, Jln. Sukabumi No. 20
36. Kantor Stasiun Kereta Api, Jln. Stasiun
37. Stasiun Kereta Api, Jln .Stasiun Selatan No. 25
38. Puskesmas Tamblong, Jln. Tamblong No. 66
39. Gereja Bethel, Jln. Wastukencana No. 1
40. Kantor Pemkot Bandung, Jln. Wastukencana No. 2
41. SMK Negeri 1, Jln. Wastukencana No. 3
42. Toko De Zon (Koperasi Usaha Kecil), Jln Asia-Afrika No. 39
43. Centre Point, Jln. Braga No. 117
44. Landmark Jln. Braga No. 31
45. eks Departemen Tenaga Kerja, Jln. Wastukencana no. 20
46. Gedung Perpustakaan Unpar, Jln. Aceh
47. Mesjid Cipaganti, Jln. Cipaganti
48. Gereja Baptis, Jln. Wastukencana No. 40-42

Kawasan Pecinan/Perdagangan
49. Gereja Pasundan, Jln. Kebon Jati No. 108
50. Kopkarka (Koperasi Karyawan K A), Jln. Kebon Jati No. 132
51. Vihara Samudra Bhakti, Jln. Kelenteng No. 10
52. SDN Moh. Toha, Jln Mohamad Toha No. 22
53. Hubdam III Siliwangi, Jln. Mohamad Toha No. 55 B

Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer
54. Kologdam (eks Jaarsbeurs), Jln. Aceh No. 50
55. Kompleks Kodam III Siliwangi, Jln. Aceh No. 69
56. Makodiklat TNI, Jln. Aceh No. 69
57. SMP Negeri 7, Jln. Ambon No. 23
58. Gereja St. Albanus, Jln. Banda No. 26
59. Gedung Rumentang Siang, Jln. Baranang Siang No. 1
60. SMA Negeri 3-5, Jln. Belitung No. 8
61. Dir. Kesehatan Angkatan Darat, Jln. Gudang Selatan No. 26-28-30
62. Primkopad DAM II Siliwangi, Jln. Gedung Utara No. 40
63. Komado Daerah Militer III Departemen Markas Sabau, Jln. Kalimantan No. 14
64. Galeri Kita, Jln. LL. RE. Martadinata No. 209
65. Direktorat Keuangan Siliwangi, Jln. Sumantra No. 39
66. SMP Negeri 5, Jln. Sumatra No. 40
67. Paguyuban Pasundan, Jln. Sumatra No. 41
68. SMP Negeri 2, Jln. Sumatra No. 42
69. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jln. Ujung Berung

Kawasan Etnik Sunda
70. Gabungan Koperasi RI, Jln. Lengkong Besar No. 4
71. SMP Sandi Putra, Jln. Palasari No. 1

Kawasan Perumahan Villa dan non-Villa
72. Biro Lingustik Polri, Jln. BKR No. 181
73. SMA Negeri 20, Jln. Citarum No. 23
74. Gedung Sate dan Museum Pos, Jln. Diponegoro No. 22 dan Jln. Cikali No. 73
75. Museum Geologi, Jln. Diponegoro No. 57
76. Gedung Dwiwarna, Jln. Diponegoro No. 59
77. Mess Puslitbang Material dan Batu Bara, Jln. Ganesha No. 6
78. Kompleks ITB lama, Jln. Ganesha No. 10
79. Kantor POS ITB, Jln. Ganesha No. 15 A
80. LPM ITB, Jln. Ganesha No. 17
81. Gedung eks Dispenda, Jln. Ir.H. Juanda No. 41
82. PLTA Dago Bengkok, Jln. Ir. H. Juanda
83. Bumi Sangkuriang, Jln. Kiputih No. 14, 16
84. Gereja Pandu, Jln. Pandu No. 1
85. Kompleks Bio Farma, Jln. Dr. Djundjunan (Pasteur) No. 28
86. RSU Hasan Sadikin, Jln. Dr. Djundjunan (Pasteur) No. 38
87. Psikologi AD, Jln. Sangkuriang No. 17
88. SMP Negeri 12, Jln. dr. Setiabudi No 195
89. Rektorat UPI dan Taman (Villa Isola), Jln. Setiabudi No. 229
90. Perumahan Dosen UPI, Jln. Setiabudi No. 211, 219, 225, 240
91. Kompleks Sekolah St. Aloysius, Jln. Sultan Agung No. 8
92. Rektorat ITB, Jln. Tamansari No. 64
93. Villa Merah, Jln. Tamansari No. 78
94. Kantor dan pabrik Gas Negara, Jln. Serang No 7
95. Bank NISP, Jln. Sawunggaling No. 2
96. Gedung Tiga Warna, Jln. Sultan Agung No. 2
97. Balai Pendidikan Guru, Jln. Cipto

Kawasan Indsutri
98. eks Rumah Potong Hewan/Dinas Pertanian Kota Bandung, Jln. Arjuna No. 45
99. SMK Negeri, Jln. Pajajaran No 92


Sumber: Garry Gumelar P./”Periset”/Lampiran Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009. /*Pikiran Rakyat

Karooh ku Pamuji :: Dongeng

Karooh ku Pamuji :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Dina hiji poé aya hiji gagak eunteup dina suhunan warung. Gagak téh kacirina kacida laparna puguh geus sakitu poé taya hakaneun. Ukur ngandelkeun kitu wé meunang sésa sato séjén. Geus kurulang-kuriling néangan hakaneun di leuweung tetep teu manggih. Nya anjog ka hiji lembur. Barang nepi ka hiji lembur, gagak kacida atohna sabab nempo di hiji imah aya kéré keur di poé. Ningali kéré keur dipoé dina pager, gagak kacida kabitaeunana, tapi teu wanieun ngadeukeutan da kéré téh ditungguan ku budak.

Ningali ditungguan, gagak ukur bati kumetap, “hanjakal bet ditungguan aing sakieu laparna moal burung ngeunah tah kéré sakitu karandelna,” ceuk gerentes haté gagak.

Gagak téh api-api heunteu hayang baé, tuluy hiber deui kana tangkal jeruk, supaya ulah katingali teuing, maksudna ngadagoan bongoh budak. Sabab mun budak nyahoeun mah moal henteu dibalédog. “Aing bisa sosoroh kojor lain meunang hakaneun mun kanyahoan ku budak mah. Matak mending api-api ah,” ceuk gagak dina jero haténa.

Barang geus rada lila, kabeneran budak nu tunggu téh asup ka imah. Atuh geuwat baé gagak téh nyamber kéré réa sageblég, tuluy dibawa hiber arék didahar di nu suni. Sabot gagak keur hiber, katempoeun ku anjing, nya tuluy dituturkeun.

“Lakadalah gagak meunang kahakanan sakitu pikauruyeunana, moal siah ku aing dituturkeun, aing kudu bisa maling éta kadaharan nu dibawa ku gagak, najan anjeun aya di awang-awang, tapi moal burung diakalan ku aing gagak, tungguan siah!” ceuk anjing bari terus nguturkeun ka mana gagak hiber.

Teu kungsi lila gagak téh eunteup dina tangkal kai, ari anjing campego baé handapeunana, sarta pok ngomong: “Haturan sakadang gagak! Keur damel naon calik di dinya? Parantos lami naker teu tepang. Kuring mah resep ari ningal sakadang gagak téh, payus tur gagah. Geura wé bulu hérang jangjang panjang, turug-turug tiasa ngahaleuang nu suanten sakitu halimpuna, matak kabungbulengan. Baréto kungsi sakali nguping sakadang gagak disada téh, tapi nya kitu asa tos lawas pisan, asa hilap deui kana éta suanten nu halimpu téh. Tapi da sareng enyana, suanten téh asana di saantéro sato mah pangpunjulna, matak napel kana lelembutan. Moal, moal aya bandingna. Cing mangga geura disada sakali mah, étang-étang masihan kegegelan baé ka kuring,” ceuk anjung muji-miju gagak bébéakan. Pamuji nu pinuh ku panipuan.

Gagak ngadéngé pamuji nu sakitu bro-broanana téh teu katahan. Manéhna asa kapuji tur beunang kaolo, ahirnya poho kana sagalana, padahal manéhna téh keur ngégél daging kéré. Kalayan teu sadar katarik pangacianana ku pamuji téa, ahirna gagak téh disada: ggaaaaak….gaaaak gaaakkk. Barang pamatukna kakara engab ogé pluk baé kéré nu sakitu gedéna téh murag. Anjing nu tatadi aya di handap gura-giru muru kéré nu murag téa, terus baé ngincid dibawa ka tempat suni. “Ah gagak pupujieun, wilujeng angkat, wios ieu kéré mah bagian kuring, pék waé anjeun mah da geus seubeuh ku pamuji,” ceuk anjing bari cikruh ngadahar kéré téa.

Gagak nu aya di luhur, nempo anjing ngégél kéré téh ukur olohok, manéhna kakara sadar bet beunang ku pangoloan, karooh teuing ku pamujian batur. Bet pupujieun téh kabina-bina teuing.** (Anggit Wiwitan / Galura)