Kisah Sepotong Roti Dalam Hidangan Khalifah

(Oleh: H.USEP ROMLI. H.M., Pikiran Rakyat)

SUATU hari, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapat hidangan makan yang berbeda dari biasanya. Di meja makan, terdapat sepotong roti yang masih hangat, harum, dan membangkitkan nafsu makan. “Dari mana roti ini?” tanya Khalifah kepada istrinya. “Buatan saya sendiri. tidak lain untuk menyenangkan hati Anda yang setiap hari sibuk mengurus umat,” jawab sang istri.

“Berapa kau habiskan uang untuk membeli terigu dan bumbu-bumbunya?” Sang istri menjawab pertanyaan tetapi menyimpan perasaan heran, “Hanya tiga setengah dirham”.

Khalifah bertanya lagi, “Aku perlu tahu asal usul benda yang akan masuk ke dalam perutku agar aku dapat mempertanggungjawabkan ke hadirat Allah swt. Nah, uang setengah dirham itu dari mana?”

“Setiap hari saya menyisihkan setengah dirham dari uang belanja yang Anda berikan, wahai Amiiru-lmu’miniin, sehingga dalam seminggu, terkumpul tiga setengah dirham. Cukup untuk membeli bahan-bahan roti yang halaalan thayyiban,” kata istri Khalifah menjelaskan.

“Baiklah kalau begitu. Saya percaya, asal usul roti ini halal dan bersih. Namun, saya berpendapat lain. Ternyata, biaya kebutuhan hidup kita sehari-hari perlu dikurangi setengah dirham agar kita tidak kelebihan uang yang membuat kita mampu memakan roti atas tanggungan umat,” jawab Umar bin Abdul Aziz. “Saya juga akan berusaha mengganti harga roti ini agar hati dan perut saya tenang dari gangguan perasaan karena telah memakan harta umat demi kepentingan pribadi”.

Hari itu juga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi kepada bendahara Baitu-lmal untuk mengurangi belanja hariannya sebanyak setengah dirham.***(dinukil dari “Abqariyah Umar bin Abdul Aziz” karya Dr Mustafa Mahmud)

Malik bin Dinar Ditegur Allah

(Oleh: H.USEP ROMLI. H.M., Pikiran Rakyat)

KEMEGAHAN Masjid Umayyah di pusat Kota Damaskus, Suriah memesona Malik bin Dinar (abad ke-3 Hijrah). Ia pun kemudian berkeinginan bagian dari masjid itu, minimal menjadi anggota takmir masjid yang mendapat gaji besar dan jubah kehormatan.

Untuk mencapai maksudnya, Malik menggelar sejadah di sudut depan. Bersalat di situ seolah-olah khusyuk. Padahal, di dalam hati, ia berharap ada orang yang memperhatikan lalu melapor ke sultan atau wakilnya bahwa ada seorang ahli ibadah yang tekun beritikaf, menambah kemakmuran masjid yang memang tak pernah sepi dari salat berjamaah, dan kegiatan lain.

Sebulan, dua bulan, hingga setahun Malik bin Dinar salat di situ, tetapi tak seorang pun yang acuh kepadanya. Para pembesar dan jemaah masjid lalulalang begitu saja. Jangankan menawarkan kedudukan takmir, menyapa pun tak pernah. Padahal, siang malam, Malik tak pernah beranjak dari tempatnya ruku dan sujud, kecuali untuk keperluan makan dan bersuci.

Pada suatu malam, tiba-tiba Malik mendengar suara gaib dari arah langit-langit masjid. “Hai Malik, sampai kapan engkau salat untuk sebuah jabatan? Kapan engkau akan salat untuk Allah, sembahanmu yang Mahaagung dan Mahakuasa atas hamba-hamba-Nya?” Mendengar itu, Malik tersabar. Ia segera beristigfar, bertobat, serta memperbaiki niat salatnya kini betul-betul lillahi ta’aala.

Sesuai salat Subuh, tiba-tiba terdengar keributan di luar masjid. Ternyata, Gubernur Damaskus sekaligus adik Sultan Umayyah menemukan retak-retak dinding masjid bagian samping. “Kita memerlukan seorang petugas yang akan memimpin perbaikan dinding ini,” kata sang gubernur. Seseorang menjawab, “Kalau boleh saya usul, Tuan Gubernur. Di sini ada seorang ahli ibadah yang sudah setahun itikaf siang malam. Bagaimana kalau dia diangkat menjadi pengurus masjid dan ditugaskan mengawasi perbaikan dinding?

Perbincangan itu terdengar jelas oleh Malik bin Dinar. Ia segera bersujud lalu menangis tersedu-sedu. Dengan suara serak, ia memanjatkan puja puji ke hadirat ilahi, “Ya Allah, setahun hamba beribadah demi manusia, demi jabatan, tak ada yang peduli terhadap hamba. Akan tetapi, sekali saja hamba beribadah hanya bagi-Mu, ya Allah, orang-orang telah berkenan memenuhi keinginan hamba selama ini.”

Sang gubernur memerintahkan seseorang untuk memanggil Malik. Bersamaan dengan itu. Malik meloncat dari jendela, melarikan diri jauh-jauh. Ia tak ingin menodai perhatian Allah swt kepadanya dengan perhatian manusia. Ia tak ingin lagi melaksanakan salat demi jabatan dan urusan duniawi lainnya. (dinukil dari “Hilyatul Aulia’ karya Abu Nu’aim Al Asfahami)

Ketuk Tilu Mapag Hujan Masih Hidup

Ketuk Tilu Mapag Hujan Masih Hidup
Ketuk Tilu Mapag Hujan EMPAT penari membawakan tari Nimang pada pagelaran Ketuk tilu Mapag Hujan di Teater Terbuka Balai Taman Budaya Jawa Barat, Sabtu (7/7) malam.* (foto: Pikiran Rakyat)
Kesenian tradisional Ketuk Tilu Mapag Hujan yang hanya ada dan dilaksanakan masyarakat Desa Sirap, Kec. Tanjungsiang, Kab. Subang, memiliki nilai filosofi kehidupan hubungan antara manusia dan alam. Bahwa hujan memberikan penghidupan bukan hanya pada manusia di muka bumi ini tetapi juga pada tumbuh-tumbuhan.

Pergelaran Ketuk Tilu Mapag Hujan sebagai kesenian menyambut musim hujan di awali dengan tembang bubuka “Kidung”, “Kembang Gadung” dan “Engko” diikuti tari “Nimang” disambung “Ngayun” dengan membawa bibit padi diiringi tembang ‘Cibabatan”, “Benjang”, dan “Gedut”. Setelah itu, para penari cantik melakukan soderan mengalungkan selendang ke leher penonton mengajak untuk menari bersama.

Kesenian ketuk tilu bisa berlangsung sepanjang hari. Bahkan, bila grup bajidor mulai berdatangan, baik ketuk tilu maupun juru tembang dan ronggeng bisa tidak berhenti sejak pagi hingga keesokan harinya. Pergelaran kesenian tradisi Ketuk Tilu Mapag Hujan ini, biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember atau setiap musim hujan.

Sumber: Retno HY/”Pikiran Rakyat”

Nini Antéh :: Dongeng

Nini Antéh :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Jaman baheula aya budak awéwé ngaranna Nyi Antéh. Karunya budak téh pahatu. Geus teu boga indung da geus maot katarajang malaria teu katulungan.

Sanggeus indungna maot, Nyi Antéh hirupna jadi nunggelis. Jauh ka sintung kapala, lieuk deungeun lieuk lain, henteu indung heuteu baraya. Aya gé bapana sanggeus boga deui pamajikan mah, jadi tambélar. Ka anak henteu riksa henteu nyaah. Mun méré dahar gé kumaha ceuk indung téréna, rék dibéré rék henteu.

Ku kitu puguh wé Nyi Antéh mindeng ngarumas, indung téréna galak pisan, sok nyarékan, tampolana nyintreuk jeung nyiwit tarik. Dina méré dahar, indung téréna téh saukur tamba kawaranan. Sanguna saeutik ukur jeung uyah. Lamun tas dahar bari ngalémétan réméh téh Nyi Antéh sok sasambat ka indungna dikawihkeun.

“Emaa emaa nyai tulungan. Nyai neda… lapar kénéh. Da sanguna ngan saeutik. Jaba teu aya réncangna.” Ceuk Nyi Antéh bari ngalémétan réméh.

Nyi Antéh ditambélarkeun ku indung téréna kitu téh lain ngan sakali, tapi mindeng. Saban dahar. Sok ngadoni éta ogé ka bapana yén indung téréna téh medit, méré dahar sok saeutik, tapi ku bapana kalah dipolotan.

“Ngadoni siah, miradukeun,” ceuk bapana.

Osok éta ogé bapana ngagelendeng indung téréna sangkan méré dahar téh sing nepi ka seubeuheun. Tapi lain robah kalah ka sok malik nyarékan Nyi Antéh.

“Ngadoni siah ka bapa manéh! Budak mah sapaméréan kolot wé teu kudu ngadu-ngadu,” ceuk indungna bari celetot nyiwit tarik pisan. Atuh Nyi Antéh téh ceurik ampun-ampunan.

Sanggeus kitu mah Nyi Antéh téh teu wanieun deui bébéja ka bapana. Ah kadongdora pamikirna bébéja ogé lain jadi seubeuh, kalah jadi nyeri.

Sakali mangsa sabot bapana ngala suluh jualeun ka kota, Nyi Antéh dibéré dahar. Biasa saeutik ukur jeung hulu peda. Geus kitu tuluy sirah budak téh diketrok ku aseupan nu ramiping ku réméh. Nya atuh puguh wé sirah Nyi Antéh téh pinuh ku réméh.

Keur kitu datang bapana. Barang jol gé heg bapana nanya.

“Geus dibéré dahar budak téh?”

“Puguh wé seubeuheun pisan. Awahing ku seubeuh gagaro sirah gé ku leungeun nu ramiping ku réméh,” ceuk indung térénan ngarah dipiandel.

Kitu jeung kitu wé saban poe ogé nasib Nyi Antéh téh.

Sakali mangsa tina ku teu kuat nahan kanalangsaan, Nyi Antéh ka kuburan indungna, ngadon ceurik balilihan bari sasambat.

“Ema.. ema .. Nyai lapar. Nyai lapar… hayang neda. Indung téré galak jeung medit. Sirah diketrok aseupan.” Budak sasambat balilihan di luhur kuburan indungna.

Sabot kitu kersaning Allah, teu aya nu mustahil, podonghol wé tina jero kuburan téh cau emas saturuy. Atuh hékak Nyi Antéh ngadahar cau emas. Nyeubeuhkeun dahar sangu saeutik paméré ema téréna. Saban poe kitu wé aya kiriman cau emas, nya Nyi Antéh téh teu leuleus teuing. Awakna jagjag jeung seger.
Orokaya mireungeuh anak téréna jadi jagjag, indung téréna curiga. Palangsiang sok maok kéjo. Tuluy diintip dituturkeun ka kuburan. Barang kaciri dikuburan aya cau, indung téréna ngambek bébéakan.

“Ngérakeun maok cau nu saha hah? Budak-budak panjang kokod, kawas nu teu dibéré dahar waé,” ceuk indung téréna bari molotot. Regeyeng cau téh dibawa ka imahna. Ningali kitu budak téh ceurik deui di kuburan indungna.

“Emh ema naha geuing kieu waé nasib abdi téh. Cau Nyai dirampas, indung téré téh bet telenges teuing. Ka nyai taya rasrasan.”

Geus reup magrib budak téh can dék balik, cicing waé dikuburan indungna bari teu weléh sasambat, hayang milu ka kuburan.

Geus burit budak teu balik, bapana kukurilingan néangan.

“Nyai geura balik geus burit sieun sandékala. Keur naon cicing waé di kuburan?” ceuk bapana basa manggihan budakna keur nginghak di luhureun kuburan indungna.

Sabot kitu barasat aya katumbiri, nurunkeun tarajé emas, Nyi Antéh dipapagkeun ku widadari dibawa ka luhur bulan. Nyi Antéh dikukut para widadari. Betaheun bari séhat.

Nya dina mangsana bulan caang mabrak cahayaan hérang dumeling sok kabireungeuh majar cenah aya Nini Antéh keur ninun karémbong sutra ngais ucingna, bawa ti kuburan indugnna.*** (H.B.M / Galura)

Isyarat Zaman (1) “Allah Merasa Heran” (album rekaman Emha Ainun Nadjib)

Isyarat Zaman (1) Allah Merasa Heran
Album rekaman Isyarat Zaman (1) “Allah Merasa Heran” milik Cak Nun. Produksi Kanjeng Production ini dirilis diawal-awal tahun 2000-an. Berbeda dengan album-album Emha Ainun Nadjib dan Gamelan Kiai Kanjeng sebelumnya. Dalam album ini tak dibagi kedalam bagian-bagian judul. Jadinya dalam sampulnya tak banyak yang harus saya tulis ulang. Akhirnya mencoba mendengarkan berulang-ulang isi album Isyarat Zaman (1) “Allah Merasa Heran” untuk ditulis kembali.

Berikut di bawah ini hasil dari didengar lalu ditulis dan didengar lalu ditulis kembali isi dari album Isyarat Zaman (1) “Allah Merasa Heran”. Walau pun tidak secara utuh dari keseluruhan. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari maksud album rekaman ini diluncurkan.


Audzubillah Himinas Syaiton Nirozim,…. Audzubillah Himinas Syaiton Nirozim,…. Audzubillah Himinas Syaiton Nirozim

Aku dendangkan, aku dendangkan kepadamu kalimat-kalimat kudus, firman-firman suci al-Hadith fil-Qudsi, cahaya ayat-ayat rahasia yang merasuk ke dalam kalbu kekasihannya Allah, kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sang kekasih menuturkannya …. menuturkannya..

Wahai hambaKu Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukKu
Wahai hambaKu Aku lapar, kenapa engkau tak memberiKu makan
Wahai hambaKu Aku haus Aku haus kenapa tak kau beri Aku minuman. ………………

………………Wahai Maha Mengasuh betapa aku akan menjenguk Engkau betapa mungkin Engkau sakit padahal Engkaulah Tuhan seluruh alam.
Wahai Tuhanku betapa mungkin aku memberiMu makan padahal Engkaulah Mahakaya seru sekalian alam
Wahai Tuhan pengasuh betapa aku memberiMu minuman, sedangkan Engkaulah penumpah rahmat semesta alam.

………Wahai anak Adam kalau engkau menjenguk hambaKu yang sakit itu, nicahya engkau bertemu denganKu disisinya.
Wahai anak Adam kalau engkau memberi makan kepada hambaKu yang kelaparan, niscahya engkau berjumpa denganKu disisinya
Wahai anak Adam sekiranya engkau memberikan seteguk minuman kepada hambaku yang kehausan, pastilah .. pastilah .. pastilah engkau temukan Aku disisinya ………….

Dibagian lain Cak Nun menuturkan tentang bagaimana Allah merasa heran terhadap sembilan sifat manusia/orang.
Sampai-sampai Allah merasa heran kepada sembilan orang
- Aku heran terhadap orang yang percaya terhadap pastinya maut, tetapi ia masih sombong dan membanggakan diri.
- Aku heran terhadap orang yang mengetahui hari perhitungan tetapi ia masih sibuk menumpuk-numpuk harta.
- Aku heran terhadap orang yang paham bahwa ia pasti akan masuk lobang kuburan, tapi ia masih sanggup tertawa terbahak-bahak.
- Aku heran Terhadap orang yang yakin terhadap hari akhirat tetapi ia masih berpanjang-panjang dalam kesenangan dan lalai.
- Aku heran kepada orang-orang yang mengerti bahwa dunia ini pana, tapi ia masih terus saja menambatkan hati kepadanya.
- Aku heran kepada orang yang pintar bicara tetapi bodoh di dalam menyelami pengertian
- Aku heran kepada orang yang hari-harinya habis untuk membicarakan aib orang lain, tetapi ia lupa melihat cacatnya sendiri.
- Aku heran kepada orang sadar bahwa Aku memperhatikan tingkah lakunya kapan dan dimana pun saja, tetapi tetap saja ia durhaka.
- Aku heran terhadap orang yang tahu bahwa ia akan mati sendirian dan masuk kuburan sendirian, tapi masih saja ia menggantungkan kebahagian kepada serda garau dan main-main dengan banyak orang.

Dan dibagian akhir dari isi album rekaman Cak Nun
Wahai Kekasih betapa indah firmanMu betapa cahaya ayatMu betapa surga bisikanMu, tetapi kami Ya Allah justru mampunya hanya memilih azab demi azabMu. Ya Allah sembuhkan telinga kami dari ketulian, bebaskan mata kami dari kebutaan, lepaskan hati dari penyakit dan nafsu merdekakan akal dari ilmu yang keliru. Ya Allah kami tidak pandai berbagi, kami justru sangat terlatih untuk berebut dan menang sendiri.. Ya Allah susah kami untuk jujur pada kebenaran langkah kami semata berdasar senang atau tak senang. Ya Allah kami sangat canggih mempertentangkan perbedaan dan tak mampu menikmati indahnya kebersamaan. Ya Allah kami seperti tidak pernah mempelajari cinta, sehingga kami sangat lahap menikmati kebencian, sehingga kami sangat lahap untuk mengunyah-nguyah balas dendam dan pemusnahan, Ya Allah ya kekasih kami berpihak kepada kabut dan mengabaikan cahaya, kami tidak sanggup perpijak pada kenyataan, karena lebih terserap oleh prasangka. Ya kekasih Robbana dolamna anfussana kami telah mendolimi diri kami sendiri, wailam tagfirlana watarhamana lana kunnana minal khosirin, kalau Engkau tidak mengampuni kami maka betapa merugi dunia dan akhiran kami..Ya Allah yang kekasih ya kekasih.

Demikian beberapa bagian yang ada di dalam Album Cak Nun Isyarat Zaman (1) “Allah Merasa Heran” yang diproduseri KanjengProd. & Studio21. Kalau ada kesalahan kata atau kalimat, itu murni kesalahan saya dalam penulisan dan keterbatasan ilmu. Dengan senang hati apabila sobat semua mau membantu membetulkan letak kesalahannya.

salam

Lirik Lagu “Tuhan Ada Dimana-mana” :: January Christy

January Christy
Apa kabar sobat? Biasa saya menulis kembali hal-hal yang telah lewat, lawas atau jadul, termasuk lirik lagu yang satu ini “Tuhan Ada Dimana-mana” boga-nya January Christy. Lagu Tuhan ada Dimana-mana pertama kali hadir tahun 1986 dalam balutan album Melayang. Tahun 2001 lagu Tuhan ada dimana-mana hadir kembali menghiasi Album Collections January Christy.

Berikut dibawah ini lirik lagu Tuhan ada dimana-mana, yang dibawakan penyanyi wanita kelahiran Bandung yang bersuara khas (berat).

Tuhan Ada Di Mana-Mana
Dodo Zakaria & James F. Sundah

Dalam nikmatnya hidup di dunia
Yang hanya sementara saja
Seringkali kita menjadi lupa
Untuk mengingat Sang Pencipta
Bahkan untuk sebaris do’a

Dan bila langkah terasa gontai
Kehilangan arah tujuan
Serta beban hidup bertambah sarat
Baru kita mulai bertanya
Baru kita mulai mencari

Kuasa Tuhan selalu hadir
Di setiap ruang dan waktu
Dan bagi siapa yang tetap setia
Tuhan ada di dalam diri
Tuhan ada di dalam hati
Tuhan ada di mana-mana

Kuasa Tuhan selalu hadir
Di setiap ruang dan waktu
Di kepahitan yang teramat dalam
Di kesukaan yang tertinggi
Tuhan ada di mana-mana

Tuhan ada di dalam langkah
Tuhan ada di dalam darah
Tuhan ada di dalam hati
Tuhan ada di mana-mana
Tuhan ada dan menyatu di dalam diri.

Bagaimana Sobat pernah dengar lagunya? Salam

"MUNGGAH" Tradisi Menjelang Ramadan

MUNGGAH Tradisi Menjelang Ramadan
Nandang Sukanda/"PR"
Di Jawa Barat, munggah merupakan tradisi yang dijalankan setiap tahun, menjelang Ramadan. Ada yang mengisinya dengan berziarah kemakam keluarga, ada yang pulang kampung untuk melewatkan sahur pertama bersama orang tua, ada pula yang mengisinya dengan melakukan ritus “mandi besar”. Ternyata, munggah merupakan tradisi yang sudah sangat tua dan berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Jawa Barat pada zaman prasejarah.

Dalam bahasa Sunda, kata “munggah” berarti “naik’ dan mengandung makna “peningkatan” atau “perubahan”. Budayawan Usep Romli mengatakan, dalam konteks menyambut Ramadan, munggah berarti menuju peningkatan demi mencapai tahap yang lebih baik. Apalagi, didalam Surat Albaqarah ayat 183 disebutkan, Ramadan – melalui perintah saum – akan menjadikan orang-orang mukmin mencapai tingkat taqwa. “Urgensinya, ketika masuk ibadah saum, kita sudah siap lahir dan batin karena sudah dibersihkan waktu munggah itu,” ujarnya.

Di dalam syariat Islam, tradisi munggah sebenarnya tidak dikenal. Di arab Saudi, masyarakat hanya memiliki kebiasaan membaca doa melihat hilal menjelang datangnya bulan Ramadan, itu pun dilakukan secara perseorangan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dengan kata lain, tradisi munggah, termasuk takbir keliling dan mamaleman (“mencari” Lailatulkadar), hanya tradisi lokal yang dipadukan dengan unsur religius islam. Usep menyebutkannya sebagai transformasi dan variasi budaya sebagai bentuk “lokalisasi Islam”

Hal itu dibenarkan oleh budayawan Jakob Sumardjo. Menururt dia, sejumlah kegiatan dalam tradisi munggah merupakan kegiatan yang sebenarnya dilakukan pada upacara yang bermakna “manunggal dengan nenek moyang” pada zaman purba. Sisa-sisa upacara itu masih lestari dalam bentuk bersih desa, ngalaksa, seren taun, ngarot, dan sejenisnya. Dalam upacara-upacara semacam itu, dilakukan penyatuan manusia sebagai mikrokosmos dengan alam sebagai makrokosmos dan arwah nenek moyang berupa mitos, mitos sebagai metakosmos.

Rangkaian upacara dari mulai mandi bersama (bersih badan). Pantang dan puasa, ziarah kubur, seni pertunjukan yang mementaskan kisah mitologi nenek moyang pendiri wilayah, dan akhirnya makan bersama atau kenduri. Tempatnya bisa di tanah lapang balai desa, leuwi, mata air, bisa juga diperkuburan desa. Pada upacara-upacara tahunan seperti itulah semua penduduk kampung berkumpul.

Sewaktu agama Islam masuk Indonesia, tradisi lama itu kemudian disesuaikan dengan kepentingan Islam. Soalnya, jika tak dilakukan, masyarakat akan merasa ada sesuatu yang hilang dari bagian dirinya sebagai kelompok. Momentum yang tepat untuk pelaksanaan upacara pun bergeser. Bukan lagi pada saat panen, melainkan menjelang bulan Puasa dan Lebaran. Artinya, kedua momentum itu dianggap sama istimewanya dengan waktu panen.

Seperti mudik, munggah akan selalau menjadi tradisi yang istimewa karena, entah mengapa, selalu sukses memunculkan suasana religius yang haru dan romantis serta rasa rindu terhadap “rumah”. Selain sejarah yang panjang mengenai tradisi itu, mungkin kesan itulah yang membuat munggah masih eksis dalam peradaban umat Islam Indonesia.

Sumber: Lia Marlia/”Pikiran Rakyat”


Marhaban ya Ramadhan

Semangat Berbagi Melalui Tradisi Misalin

Semangat Berbagi Melalui Tradisi Misalin
Tradisi MisalinWARGA mengikuti ritual misalin di situs keramat makam Galuh Salawe di Cimaragas Kabupaten Ciamis, Minggu (15/7). Misalin salah satu ritual yang digelar menjelah Ramadan.**(foto: Pikiran Rakyat)
Jelang Ramadan, beberapa ritual adat digelar di sejumlah situs di Ciamis. Salah satunya ritual Misalin di situs keramat makam Sang Hyang Cipta Permana Prabudigaluh, di Dusun Tinggarahayu, Desa dan Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

Misalin secara harfiah berarti melakukan pergantian menuju kesejahteraan hidup lahir batin.

Tradisi tahunan ini telah dilakukan masyarakat di wilayah tersebut secara turun temurun. Pada tradisi ini, masyarakat bergotong royong membersihkan makam leluhur sekaligus berdoa di tempat tersebut untuk menyucikan diri menyambut Ramadan.

“Misalin juga bermakna membersihkan diri dari segala macam perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama,” ujar juru kunci makam keramat Galuh Salawe, Latif Adiwijaya.

Lebih lanjut Latif menuturkan ritual itu tidak hanya sebatas membersihkan makam karuhun yang rutin dilaksanakan.

Namun, menurut dia, Misalin juga merupakan momentum untuk “ngikis diri” demi mendapat keberkahan hidup.

Pada tradisi itu warga secara sukarela bergotong-royong membuat pontrang, yakni makanan yang disajikan di atas anyaman daun kelapa yang dibentuk segi empat menyerupai bentuk kapal.

Pontrang itu kemudian dibagikan kepada warga yang hadir dalam ritual untuk selanjutnya dimakan bersama-sama.

Pontrang itu wadah makan jaman dulu ketika acara atau hajat masyarakat digelar seperti di acara khitanan ataupun pernikahan. Pontrang dibuat dari daun kelapa dan mengingatkan kita pada sumber-sumber alam yang bis dimanfaatkan,” ucap Ayip salah seorang penyelenggara.

Uniknya, tidak seperti ritual di daerah lain, tak ada aksi saling rebut saat pontrang dibagikan.

Ratusan warga dengan sabar duduk menunggu jatah pembagian dari panitia penyelenggara.

Pontrang dibagikan setelah prosesi tawasulan usai dilaksanakan. Singkatnya seluruh acara dalam ritual tersebut berlangsung dengan khidmat dan tertib.

Sumber: Yulistyne Kasumaningrum/”Pikiran Rakyat”


Marhaban ya Ramadhan

Belajar dari Kiamat Internet

9 Juli 2012, warga internet alias internet citizen/netizen dibuat waswas kiamat internet (internet doomsday). Meski tak sepenuhnya terbukti, kita selalu bisa mengambil hikmah dari peristiwa apa pun yang terjadi.

Semuanya bermula atas ulah enam warga Estonia dan satu warga Rusia pada tahun lalu. Kelompok ini dipimpin Vladimir Tsastsin (31), ahli komputer spesialis pembuat malware alias malicious software atau peranti lunak yang merusak.

Vladimir adalah pemilik sejumlah perusahaan internet yang selama ini menjalin kedekatan dengan komunitas malware. Tersangka lainnya adalah Timur Gerassimenko (31), Dmitri Jegorov (33), Valeri Aleksejev (31), Konstantin Poltev (28), dan Anton Ivanvov (26)

Mayoritas mereka sudah ditangkap agen federal Amerika Serikat, FBI, namun satu orang buron. Mereka sudah membuatnya sejak 2007, karenan berbasis pengetahuan ancaman virus yang dibuat masih mengancam meski raga mereka sudah dikurung di penjara.

Aksi jahat berupa virus DNS Changer diduga kuat meretasi empat juta komputer di dunia, 50 ribu di antaranya di Indonesia. DNS singkatan Domain Name Server, adalah sarana penerjemah bahasa manusia dengan alamat internet protokol yang berbentuk bilangan angka.

Sebagai gambaran, kita tentu lebih mudah negingat www.pikiran-raktay.com atau www.facebook.com daripada sisitem komputer yang sebenarnya mengidentifikasi alamat komputer tersebut dengan angka maupun alamat internet protokol.

Melalui sejumlah rekayasa pemrograman, kelompok Tsastsin bisa mengendalikan server DNS komputer korbanya serta mengarahkan ke server DNS palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lebih gila, program antivirus pun bisa mereka nonaktifkan.

Walhasil, kita bisa belajar banyak dari kiamat internet 9 Juli ini. Bahkan, jika kita melihat pola-pola serangan ancaman heboh internet di publik sebelumnya di bawah ini, kita pun bisa amempelajari pola ancamannya.

1. Virus Mellisa (26 Maret 1999)
Dibuat oleh David L. Smith, Mellisa diketahui pertama kali pada 26 Maret 1999, virus ini melumpuhkan e-mail klien sehingga tidak dapat digunkan, karena dipenuhi surat elektronik ganda yang diterima dan dikirim komputer yang terinfeksi. Walaupun yang dirusak tidak terlalu besar, namun perusahaan raksasa seperti Lucent, Intel, dan Microsoft kala itu mematikan e-mail-nya sementara waktu.

2. Y2K (31 desember 1990)
yang kedua adalah bencana Y@K, ini merupakan kesalahan perhitungan oleh komputer yang disebabkan sistem penyimpanan tanggal yang hanya menyediakan dua digit untuk tahun, dengan asumsi bahwa kedua digit pertama adalah “19”.

Hal ini dilakukan pada tahun 60-an ketika komputer pertama dirancang guna menghemat media menyimpanan. Namun ketika tahan baru 2000 tiba, komputer dapat menunjukkan tanggal yang berubah dari 31 Desembaer 1999 ke 1 Januari 1900.

Kesalahan ini dikhawatirkan akan menyebabkan bencana besar karena komputer digunakan untuk mengatur fasilitas-fasilitas penting seperti PLTN dan perusahaan terbang. Akibatnya banyak perusahaan di seluruh dunia mengadakan pembaharuan di bidang komputer, baik perangkat lunak maupun perangkat keras.

3. I Love U (4 Mei 200)
Dengan nama “I Love U’ serangan ini membaut sakit kepala netizen pada tahun 2000. Betapa tidak. Virus ‘romatis’ ini telah menginfeksi 55 juta komputer dan menyebabkan kerugian hingga milayaran dolar.

Menurut perusahaan software keamanan Symantec, kejadian ini membuat CIA dan parlemen Inggris terpaksa harus mematikan sistem e-mail mereka guna mengantisifasi ancaman itu. Namanya sendiri berasal dari subjek email yang diterima pengguna.

Puncak kerusakannya terjadi pada 4 Mei 2000. E-mail yang berisi virus ini terdiri atas lampiran yang mengatakan “LOVE-LET-TER-FOR-YOU,TXT.vbs”. jika diaktifkan, worm komputer menimpa semua file pada host serta meyerang salinan dirinya ke setiap file.

4. April Mop (1 April 2009)
Ada juga virus conficket April Mop yang menyebar muali 1 April 2009. Serangan ini mampu menginfeksi hingga 9 sampai 15 juta komputer saat itu.

Virus conficker April Mop ini mengeksploitasi celah keamanan RPC Dcom MS 08-067, sehingga secara de facto berhasil menciptakan kekhawatiran pengguna komputer di dunia.

5. Virus ‘Here You Have’ (9 September 2010)
Ini menjadi salah satu hari tergelap bagi pengguna internet, terlebih pengirimannya dilakukan berdekatan peringatan Black September. Pasalnya, pengguna mendapatkan e-mal subjek ‘Here You Have’ yang ternyata saat dibuka adalah berisi virus.

e-mail menyebar ke seluruh dunia waktu itu dan berhasil ‘memukul’ jaringan organisai besar seperti Disney, NASA, Comcast, AIG, dan Proctor & Gamble.

Virus ini relatif tidak berbahaya, sebenarnya hanya berupa spam di inbox yang pada akhirnya membuat pengguna tak bisa mengirim lagi pos elektronik. Namun melihat siapa saja korbannya, jenis ini bukan virus sembarangan.

Sumber: Muhammad Sufyan, Ilham Santoso & Tim www.cerkas.com/”Pikiran Rakyat”

Sasakala Lembur Maronggé :: Dongeng

Sasakala Lembur Maronggé :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Waktos kapungkur kacarioskeun aya hiji wanoja anu ngarandapan raheut manah. Namina Nyai Gabug. Anjeunna téh raheut manah ku hiji pameget. Nyai Gabug apruk-aprukan, terus milarian babakan nyingkahan nu ngarajét haténa. Nyai Gabug téh disarengan ku tilu raina: Setayu, Naibah, sareng Naidah. Taya nu terang saha lalaki nu tos ngaraheutan Nyi Gabug téh.

Saliwatan mah cangcaya mun Nyi Gabug kudu ngalaman raheut haté téh. Pangna kitu, Nyai Gabug téh geulis kawanti-wanti, endah kabina-bina. Sakur nu pareng amprok sareng Nyi Gabug, boh istri boh pameget, jorojoy resep jeung bogoh.

Kocapkeun, Nyai Gabug jeung tilu raina anjog ka hiji pasir di tungtung lembur babakan. Saterasna Nyai Gabug bubuara ngadegkeun tempat pamatuhan.

Ngababakanana Nyai Gabug téh enggal pisan nyebarna, ibur salelembur, éar sadésa, yén di babakan pasir aya opat wanoja geulis. Nya sakur nu panasaran mah pada ngajarugjug ka babakan téa. Barang prok ogé, henteu mencog tina sangkaan, opat wanoja téh geulis taya tandingna. Malah loba lalaki nu ngaheureuyan rai-raina Nyai Gabug.

Nyai Gabug ngatik ka raina sangkan ulah gampil kagoda ku wujukan kaum pameget. Utamina kedah ngeunteung kana lalakon anu tos karandapan ku anjeunna. Demi tilu raina henteu baha kana rupaning papagah nu jadi raka éstuning pengkuh kana pamadegan, moal waka kagoda ku pameget mun rakana Nyai Gabug can nyaatujuan.

Ku sohorna kageulisan Nyai Gabug, dugi ka Raja Gubangkala. Anjeunna ngaroas panasaran. Malah tara ti sasarina, Gubangkala indit ti karaton henteu ngawakilkeun. Teu kacatur di jalanna, Raja Gubangkala anjog ka wewengkon pasir babakan. Barang gok paamprok paadu teuteup sareng Nyai Gabug, Raja Gubangkala langsung katarik kapentang asmara. Harita kénéh Raja Gubangkala ngajukeun lamaran ka Nyai Gabug, geusan dijadikeun praméswari di karajaanana.

Nyai Gabug méré tanjakan ka Gubangkala, heg cenah dipigarwa, asal Gubangkala kudu bisa malikkeun deui kukuk anu dipalidkeun ku Nyai Gabug ka girangkeun. Gubangkala kacida ngaranjugna. Tanjakan téh sakitu abotna. Namung da anjeunna ogé sanés jami atah-atah. Tanjakan téh disanggupan. Nya Gubangkala nyoba malikkeun kukuk nu dipalidkeun ku Nyai Gabug. Tapi dalah dikumaha, Gubangkala teu sanggup ngayonanana. Kukuk terus palid teu bisa balik deui. Gubangkala teu tinekanan nyanding ka Nyai Gabug da puguh kasakséni kumaha linuhungna Nyai Gabug. Nya ti harita mah taya deui nu ngahéroan. Jigan teu sanggup kana tanjakanana.

Hiji magsa, Nyai Gabug teu damang wales dugi ka kapidara. Tilu raina reuwas kareureuhnakeun kalayan ngaraos hariwang. Namung teu lami, Setayu nampi ilapat kedah milarian geutah buah kilaja muning. Saterasna éta geutah téh diulaskeun kana lambeyna Nyai Gabug.

Henteu sakara-kara, sabada lambey Nyai Gabug diolesan geutah buah kilaja muning, Nyai Gabug sadar deui. Nyah beunta. Nyai Gabug cumarios ka tilu adina sangkan énggal-énggal ngali taneuh ngadamel lombang. Nya tilu rainan ngadamel lombang.

Saparantos réngsé ngadamel lombang, Nyai Gabug lebet kana lombang téa kalayan miwarang ka tilu rainan nutupan éta lombang ku rénggé (régang). Rai-raina nutupan ku rénggé. Barang tos buni, tiluanana ngaranjug, tina sela-sela rénggé aya cayaha gilang gumilang lir anu merong raina anu tiluan. Nya ti harita éta tempat téh katelah jadi Maronggé, minangka wancahan tina kecap merong sareng rénggé (régang). Dugi ka ayeuna éta lembur téh katelahna Maronggé. Ayana di Kacamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Maronggé téh langkung sohor batan lembur-lembur séjénna di Kacamatan Tomo.** (Oon Suwartini / Galura)

Daging Setengah Matang Rangsang Kanker

James Galagher, peneliti di Swedia mengungkap adanya hubungan antara makan daging olahan, seperti bacon atau sosis, dengan kanker pankreas. Mereka mengatakan, makan 50 gram ekstra daging olahan atau sekedar satu bongkah sosis, setiap hari akan meningkatkan risiko seseorang terkena kanker hingga 19 persen.

Makan daging merah olahan, merupakan penyebab utama kanker usus. Prof Susanna Larsson, yang melakukan penelitian di Institut Karolinska, mengatakan bahwa terlalu banyak makan daging, ternyata meningkatkan risiko kanker kolorektal. Dan juga ada hubungan dengan kemunculan kanker lainnya, namun belum diketahui tentang jenisnya.

Penelitian yang dipublikasikan dalam British Journal of Cancer, menganalisa data 11 percobaan pada 6,643 pasien dengan kanker pankreas. Dari penelitian itu ditemukan makan daging olahan meningkatkan risiko kanker pankreas.

Risiko meningkat sebesar 19 persen untuk setiap kali seseorang mengonsumsi 50 gram daging olahan setengah matang dalam makanan sehari-hari mereka. Mengonsumsi 100 gram tambahan akan meningkatkan risiko sebesar 38 persen.

“Kanker pankreas perlu didiagnosa lebih dini, hal ini penting untuk memahami peningkatan risiko penyakit ini,” kata Larson. Dia merekomendasikan bahwa orang makan lebih sedikit daging merah akan terhindar dari resiko terkena kanker.

Kehilangan nafsu makan, nyeri punggung, gatal kulit tak kesesudahan, diabetes diikuti demam yang menggigil merupakan pertanda gejala kanker pankreas bahkan untuk beberapa kasus, berat badan turun drastis, nyeri di bagian perut, mual, dan muntah, serta penyakit kuning. Menurut Cancer Research UK risiko terkena kanker pankreas satu dari 77 untuk pria dan satu dari 79 untuk wanita.

World Cancer Research Fund menyarankan agar masyarakat sepenuhnya menghidari daging olahan setengah matang. Para ilmuwan menemukan, pemakan daging setengah matang memiliki peningkatan risiko kematian selama periode 10 tahun.

Sebaliknya, asupan dari dagiong putih dikaitkan dengan risiko kematian sedikit berkurang selama periode yang sama. Penelitian di Amerika Serikat, ditampilkan dalam Archives of Internal Madicine, didasarkan pada penderita lebih dari 500.000 orang.

Daging merupakan sumber utama dari lemak jenuh, yang telah dikaitkan dengan kanker payudara dan kanker kolorektal. Selain itu, konsumsi daging lebih rendah telah dikaitkan dengan penurunan faktor risiko untuk menyakit jantung, termasuk tekanan darah dan kadar kolesterol.

Sumber: Dedi Riskomar/”Pikiran Rakyat”

Kesenian “Gong Sibolong” dari Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok

kesenian Gong Sibolong
Kesenian Gong SibolongENGKONG Samin yang menari tayub bersama ronggeng mengundang gelak tawa saat pergelaran kesenian Gong Sibolong dari Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, sabtu (21/4) malam, di Teater Terbuka Balai Pengolahan Taman Budaya Jawa Barat.***
(foto: Pikiran Rakyat)
Buang Jayadi selaku pewaris kesenian Gong Sibolong, mengatakan bahwa awal terbentuknya kesenian ini berawal dari ditemukannya seperangkat alat musik tradisional Sunda yang ditemukan oleh Jimin pada tahun 1648 di daerah Ciganjur (sekarang masuk wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan). Kesenian ini banyak ditanggap karena keanehannya.

Sejarah Gong Sibolong ini pun tergolong unik. Alkisah pada abad ke-16, Kampung Tanah Baru pada saat itu sebagain besar masih berupa hutan dan rawa. Penduduknya sangat sedikit dan umumnya bertani. Dikampung Tanah Baru tersebut kerap kali terdengar bunyi-bunyian suara gamelan di malam hari, tetapi ketika sumber dari suara tersebut dicari tak satu pun orang yang dapat menemukannya.

Di tahun 1648, seorang warga yang merupakan alim ulama dari Ciganjur bernama Pak Jimin menemukan sumber bunyi tersebut, yang ternyata memang seperangkat gamelan. Namun ternyata tidak ada orang yang memainkannya.

Lokasi penemuannya adalah di sekitar Curug Agung di aliran sungai Krukut. Pak Jimin pun hanya sanggup membawa sebuah gong yang bolong di tempat pukulnya, gendang dan bende. “Ketika Pak Jimin kembali lagi bersama beberapa tetangganya untuk mengambil sisa perangkat gamelan itu, ternyata perangkat gamelan lainnya sudah raib. Ketiga alat musik tersebut diberi nama di Gledek. Karena bunyinya yang nyaring,” tutur Buang Jayadi, bercerita ihwal kesenian tradisional Gong Sibolong yang merupakan warisan kakek buyutnya.

Dari tangan Jimin, Gong diwariskan kepada Pak Tua Galung (Jerah). Di tangan Jerah inilah Gong Sibolong dilengkapi dengan kendang, saron dan kromong, kedemung, kenong, terompet, bende, serta gong besar. Ini pula yang menandai terbentuknya Kelompok Kesenian Gong Sibolong dan eksistensinya terus dipertahankan oleh Buang Jayadi yang merupakan generasi ke sembilan.

Seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Gong Sibolong mengawali pergelaran dengan komposisi musik instrumen “Cara Bali”. Dinamai demikian karena menilik suara gamelan yang dimainkan tidak beda jauh dengan gamelan Bali.

Baru setelah gamelan pembuka diteruskan dengan tari Tayub dan diselingi instrumen “Ajeng” kemudian Nayub lagi dengan lagu “Bangket”, dan begitu seterusnya.

Gong Sibolong pun sekarang menjadi nama dari kelompok kesenian khas Kota Depok. Kelompok kesenian ini pernah memenangi juara 1 dalam pergelaran kesenian Jawa Barat Travel Exchange 2008.

Sumber: Retno HY/”Pikiran Rakyat”

Sakadang Kuya jeung Waliwis :: Dongeng

Sakadang Kuya jeung Waliwis :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Aya manuk waliwis, geus lila pisan kakalayangan. Hiber ka ditu ka dieu néangan tempat anu aya caian sudan manggih. Puguh usum halodo loba sawah kasaatan, walungan taya caian. Kabeneran anjog ka hiji sisi talaga anu masih kénéh aya caian sanajan teu camaplang sabiasa. Batu jeung keusik patingborélak. Lauk laleutik jeung nu rada badag ngagonyok dina kukulahan.

“Lakadalah, milik gedé geuning keur urang ieuh!” ceuk waliwis ka bikangna. Teu talangké deui waliwis macokan lauk. Keur kitu, kodomang-kodomang aya kuya jalu mandahna talaga nyampeurkeun.

“Héh ki Silah, genah galeuh wé cok am kana hakaneun kula, naha teu nyaho nu ngageugeuh di dieu téh kula? Hayoh ka ditu geura nyingkah teu boga kaéra!” ceuk kuya.

“Hampura wé atuh da teu terang, katurug-turug kuring duaan téh keur langlayeuseun. Panuhun kuring ulah diusir da puguh sieun kalaparan. Sugan wé kula bisa ulun kumawula ka warga sisi tagala,” cek waliwis.

“Sukur ari kitu mah, malaur aya kahayang ti baheula, nya ayeuna kuring rék merih pati ka andika da anjeun mah dikadarkeun boga janjang. Kula téh hayang ngaho awang-awang, hayang nyaho nyéngcélakna talaga. Kula bawa hiber ku andika, naha sanggup? Mun sanggup anjeun baris diaku jadi rayat di dieu. Ngan mun teu sanggup kudu indit ulah kumawani laha-loho deui ka dieu.”

“Ah rék dicoba wé diasongkeun akal ti aing,” ceuk gerentes waliwis jalu.

“Kumaha sanggup?”

“Kieu wé atuh ayeuna mah, tuh aya pangpung, pék gégél ku anjeun, engké katuhueun jeung kéncaeun digégél ku kula jeung ku pamajikan kula. Hayu ku kula dibawa hiber ka awang-awang. Ngan omat, bisi aya titingalian anu anéh, ulah rék sagala tetelepék kumawani rék nanyakeun. Kumaha kira-kirana sanggup?”

Awas siap nya hiji, dua, tilu…, waliwis jalu méré komando. Gep kana pangpung gégéleun manéhna, biur wé dibawa ngapung digotong ku duaan. Sanggeus ngapungna rada lila, kuya cangkeuleun, lat poho kana wawadi ti waliwis, kakarék oge engab rék nanyakeun lila kénéh atawa sakeudeung nyabana, koléang awakna ngoléang ti awing-awang, lésot tina pangpung pangégélanana. Gejrét ninggang batu namprak, ancur teu mangrupa deui.

Waliwis sajodo ogé gentak ngaleupaskeun pamaatukna tina ngégél pangpung, ngan teu kaburu nulungan. Manéhna ukur bisa ngaheruk nyanghareupan bugang kuya.

Ti harita di pilemburan mah lamun di girang aya kuya ngababatang caina kabawa ngocor ka hilir, kabeneran kaseuseup ku bangsa waliwis, éntog, atawa séjénna ngadadak awakna lumpuh taya tanaga. Cenah katulah sabab barétona kungsi nyilakakeun kuya.** (Akub Sumarna / Galura)

Pernikahan Adat Tangerang

Pernikahan Adat Tangerang yang Dipengaruhi Budaya Banten

- Ngolotkeun
Mengirim utusan dari calon pengantin wanita ke pengantin pria.
Berbeda dengan adat lainnya, yang menentukan calon menantu adalah dari pihak wanita.

- Seserahan
Kedua keluarga pengantin memberikan makan dan pakaian sebagai bekal pengantin dalam kehidupan berkeluarga. Biasanya acara dilaskanakan pada malam hari setelah akad nikah.
Barang yang diberikan: pakaian, tebu wulung, seikat padi, sirih dan pinang dengan tangkainya.
Pengantin wanita menjemput pengantin pria dirumahnya dengan membawa seserahan, kemudian diiringi rombongan kedua pengantin kembali ke rumah pengantin wanita.

- Buka pintu
Upacara buka pintu yang melambangkan penerimaan pihak pengantin wanita terhadap pengantin pria.
Pengantin wanita masuk terlebih dahulu ke dalam rumah, sementara keluarga pria mendendangkan lagu terlebih dahulu, baisanya terdri atas kolum, bayti, raubi, dan sebagainya.

- Huap lingkung
Pengantin disuapi oleh sesepuh dengan nasi punar
Upacara dilaksanakan di depan rumah dan kedua pengantin duduk menggunakan alas tikar.

- Ngeroncong
Kedua pengantin menerima uang receh yang diberikan oleh seluruh keluarga dan undangan.
Kedua pengantin duduk di kursi yang dialasi oleh kain batik baru. Seluruh keluarga bergantian menyalami pengantin dan memberikan uang receh ke tempat yang disediakan.

Sumber: Pikiran Rakyat

Keyakinan Purajatnika Mulai Diakui Kebenarannya :: Situs Gunung Padang

Keyakinan Purajatnika Mulai Diakui Kebenarannya Situs Gunung Padang
Doc. Pon Purajatnika
sketsa punden berundak situs Gunung Padang
Artikel Terkait:
KETIKA Pon Purajatnika merilis sketsa punden berundak raksasa di Gunung Padang, tidak semua orang menerimanya dengan tangan terbuka. Banyak juga orang yang meragukan, bahkan mencibir karya Pon mengenai situs megalit tersebut. Namun, itu tidak sedikit pun membuatnya mundur dari keyakinannya terhadap Gunung Padang. Bahwa ribuan atau puluhan ribu tahun lalu, ada sebuah peradaban maju di Jawa Barat, yang memungkinkan manusia-manusia membuat bangunan luar biasa itu.

Sebagai seorang arsitek, sudah menjadi dorongan alamiah bagi Pon untuk mencari tahu sejarah arsitektur negerinya sendiri. terlebih, pada catatan sejarah masa pra sejarah dan megalitik di Indonesia, Jawa Barat sama sekali tidak pernah disebut-sebut. Padahal, Pon menyakini bahwa Jawa Barat pernah menjadi pusat peradaban. Buktinya sangat banyak, bahkan beberapa tidak pernah digali, hanya perlu didatangi dan diteliti.

Ketika menjabat sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Barat pada 2008 lalu, Pon mulai melakukan penjelajahan ke berbagai daerah di Jawa Barat. Dia mengunjungi kampung-kampung adat, lalu mendatangi situs percandian, serta berbagai peninggalan zaman megalitikum di Jawa Barat. Namun, dari semua tempat yang pernah dikunjunginya, tidak ada situs yang sebesar dan semegah punden berundak di Gunung Padang.

Pon mengaku terperangah ketika pertama kali menjejakkan kaki di Gunung Padang. Betapa tidak, di depannya terhampar sebuah bangungan batu yang luas, dengan konstruksi yang sangat kuat. Siapa pun pembuatnya telah memikirkan desain dan teknik pembangunan punden berundak itu. Mereka membuat penguat struktur tanah terlebih dahulu, lalu membuat fondasi dengan menambahkan lapisan pasir supaya bangunan tahan gempa. Metode yang digunakan memang sederhana, hanya menyusun batu. Namun Pon menegaskan bahwa itu tidak gampang. “ini by design, bukan sekadar asal. Berarti dulu ini ada arsiteknya,” ujarnya.

Terbesar di Asia Tenggara
Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, Pon lalu menyatakan bahwa situs megalit di Gunung Padang ini yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam berbagai forum dia mengatakan yakin kalau situs Gunung Padang tidak berdiri sendiri. dia memerlukan infrastruktur pendukung di sekitarnya. Sebagai tempat ritual, punden berundak paling tidak dilengkapi oleh rumah penunggu/pengelola, pemelihara, serta berdekatan dengan perkampungan dan pusat keramaian.

Pada 2009, Pon kemudian bekerja bersama arkeolog untuk menemukan lebih banyak fakta tentang Gunung Padang. Mereka menyurvei kawasan Gunung Padang meter demi meter. Pada November tahun lalu, Pon bersama tim yang lain membuka kawasan timur dam melakukan eskavasi. Ternyata betul saja dugaannya, ada terasering berlapis batu yang disusun manusia di sana. Penahan tanah ini terus berlanjut hingga ke sungai Cikuta.

Berdasarkan observasi yang panjang serta data kontur kawasan dan cerita masyarakat sekitar, Pon mulai menggambar sketsa perkiraan banguan awal situs megalit Gunung Padang pada Agustus 2011. Dari segala fakta dan data yang yang dikumpulkan di lapangan itu, Pon menyakini bahwa situs Gunung Padang bukan hanya punden berundak yang ada di puncak gunung saja. Menurut dia, punden berundak itu meliputi seluruh bagian gunung.

Dia menyebutnya punden berundak skala dewa. Anak tangga menuju puncak punden berundak itu sengaja tidak manusiawi, karena tidak sembarang orang dapat mencapai puncak tersebut. Diperlukan perjuangan bagi siapa pun yang ingin mencapai puncak punden berundak. Jika dibersihkan dari semak-semak yang menutupinya, Pon mengatakan bahwa punden berundak di Gunung Padang akan tampak seperti situs peninggalan suku Inca Macupicu di Peru. Bedanya, bentuk batuan yang digunakan di Gunung Padang berukuran lebih besar.

“Sketsa ini saya buat dengan sangat hati-hati, karena ini terkait dengan sejarah. Perlu waktu lama bagi saya untuk membuat sketsa ini, dengan melakukan berbagai observasi, wawancara, dan penelitian. Akhirnya saya bisa menggambar sketsa ini secara utuh pada akhir 2011,” ungkapnya.

Menurut Pon, informasi mengenai seni arsitektur zaman dahulu sangat penting diketahui oleh artisetktur masa kini, sebagai bekal ketika akan membuat bangunan. Dalam gaya arsitektur kuno ini tersimpan pelajaran-pelajaran berharga mengenai kesesuaian bangunan dengan kondisi alam. Lihat saja, situs-situs yang dibangun ribuan tahun lalu itu masih berdiri kokoh sampai sekarang.

Manusia zaman dahulu cukup pintar untuk memperhitungkan alam Jawa Barat yang bergunung-gunung, berlembah, dan memliki sungai. Ini seharusnya menjadi bahan utama untuk dikaji dalam menentukan keputusan desain, mulai dari tata ruang sampai spektrum.

Sumber: Lia Marlia/”Pikiran Rakyat”

Geolistrik & Georadar Kuak Misteri :: Situs Gunung Padang

Geolistrik & Georadar Kuak Misteri Situs Gunung Padang
Doc. Dr Danny Hilman Natawidjaja
Denah Situs Magalit Gunung Padang (Zona Utama)
Artikel Terkait:
SALAH satunya adalah hasil eksplorasi terakhir Tim Penelitian Mandiri yang menemukan bahwa situs di Gunung Padang ternyata bukan hanya bangunan yang nampak di atas permukaan puncak gunung. Akan tetapi, kemungkinan besar bangunan situs juga mencakup bagian dalam dan lereng gunung, membentuk satu konstruksi punden berundak setinggi 100 meter.

Butuh waktu berbulan-bulan bagi Tim Penelitian Mandiri terpadu Gunung Padang untuk mendapatkan kesimpulan itu. Selain melakukan eskavasi sederhana di lereng Gunung Padang, mereka juga menggunakan peralatan geolistrik dan georadar untuk mengetahui kondisi tanha di bawah permukaan. Kedua alat ini lazim digunakan para geolog untuk mempelajari lapisan-lapisan muda tanah, yang berada di kedalaman puluhan meter. Di luar negeri, para arkeolog sudah menggunakan georadar dan geolistrik, sebelum melakukan penggalian.

Menurut Ketua Tim Geologi Tim Penelitian Mandiri Terpadu Gunung Padang Dr Danny Hilman Natawidjaja, timnya telah mendata bagian bawah permukaan tanah situs Gunung Padang melalui banyak lintasa georadar dan geolistrik. Setidaknya sudah 39 lintasan georadar dari berbagai arah yang pernah dipasang di atas permukaan gunung itu.
MISTERI situs megalitik Gunung Padang seperti tidak ada habisnya. Sejak diteliti pertama kali pada 1979 hingga kini, berbagai temuan, analisis dan hipotesis mengenai punden berundak ini selalu sukses membuat penasaran orang.

Pada prinsipnya, georadar dan geolistrik bekerja seperti USG pada manusia. Bedanya, USG menggunakan gelombang suara untuk merekam data di dalam tubuh manusia lalu memantulkannya kembali dalam bentuk gambar. Sementara georadar dan geolistrik menggunakan gelombang elektromagnetik yang ditembakkan ke dalam tanah, lalu dipantulkan kembalil sambil membawa data mengenai resistivitas tanah. Dengan kata lain, georadar dan geolistrik itu seperti USG untuk perut bumi.

Unsur “handmade”
Hasil geolistrik dari salah satu lintasan yang melintang dari utara ke selatan menyebutkan, terdapat keganjilan di dalam lapisan tanah di kedalaman 20-30 meter di bawah permukaan situs. Pasalnya, terdapat lapisan andesit yang bentuknya seperti sudah mengalami perubahan, alias tidak alamiah, dengan keberadaan semacam sekat atau pemisah. Hasil geolistrik salah satu lintasan yang melintang ke arah timur-barat juga menunjukkan data yang sama.

“Ada kecurigaan ini semua ada unsur handmade-nya. Tetapi kita mesti ada tes lain, seperti pengeboran sampai kedalaman 100 meter, untuk membuktikan apakah analisa ini sama dengan kenyataan di lapangan,” kata Danny.

Namun, karena mengebor situs hingga kedalaman 100 meter memerlukan banyak persiapan dan perencanaan, maka tim pun memilih untuk mendetailkan data kondisi tanha hasil geolistrik dan georadar, serta pengeboran di dua teras dengan kedalaman maksimal 30 meter. Bor pertama ditancapkan di teras ketiga punden berundak Gunung Padang. Di kedalaman 5 meter ditemukan kolom andesit yang ditata rapi secara horizontal. Hasil pemeriksaan laboratorium sampel serpihan karbon dari kedalaman 4 meter menunjukkan bahwa umur tertua batuan itu 4.700 SM.

Lalu pada kedalaman 1-15 meter ditemukan struktur dinsing kolim andesit yang ditata berdiri miring. Tanda-tanda sentuhan manusia kembali ditemukan di kedalaman 17 meter, yaitu peneliti menemukan batuan lapuk setebal 2 meter, yang menutupi lapisan batuan segar di bawahnya.

Hasil pengeboran di teras lima juga tidak kalah mengejutkan. Hingga kedalaman 7 meter peneliti menemukan tanah uruk. Setelah melewati kedalaman itu, para pengebor baru menemukan lapisan batuan andesit. Namun itu tak berlangsung lama, karena setelah kedalaman 8 meter mata bor sampai keruang hampa yang terisi pasair setebal dua meter. Tim menduga itu dulunya merupakan ruangan yang digunakan untuk menyimpan sesuatu yang ditutup pasir untuk menjaga keberadaannya. Hasil tes laboratorium menyebutkan bahwa karbon dari kedalaman 8 meter itu paling tua berusia 10.000 SM.

Menurut Danny. Data hasil penelitian kondisi tanah di bawah permukaan situs ini serta merta mematahkan hipotesis yang menyebutkan bahwa Gunung Padang merupakan gunung api purba. Paling tidak pada kedalaman 20 meter, terbukti bahwa kondisi tanah gunung Padang tak alamiah. Hasil pemeriksaan sampel karbon pun menyatakan kalau usia batuan di gunung Pdang baru mencapai ribuan dan puluhan ribu tahun. Jika benar Gunung Padang merupakan gunung api purba, semestinya usia batuan tadi mencapai jutaan tahun.

Bukti bahwa situs megalit Gunung Padang itu jauh lebih besar dari pada yang telah ditetapkan, secara kasat mata sebenarnya dapat terlihat jelas. Dari teras lima terlihat jelas ada jalur ke bawah sampai ke dekat sungai. Itu menandakan kalau bukti tersebut sudah dilapis oleh bangunan buatan manusia. Lalu ada stuktur banguan sampai keluar pagar situs.

Danny berharap, temuan ini dapat menjadi pintu masuk kepada temuan-temuan berikutnya. Penelitian situs di Gunung Padang ini akan menjadi menarik, karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seperti siapa yang membangun situs itu, dan kapan tepatnya situs itu dibangun. Siapa tahu, jawabannya bisa ditemukan di dalam atau di sekitar Gunung Padang itu sendiri.

Sumber: Lia Marlia/”Pikiran Rakyat”

Harus Prioritaskan Perlindungan Hukum dan Fisik :: Situs Gunung Padang

Harus Prioritaskan Perlindungan Hukum dan Fisik Situs Gunung Padang
Peta Situasi Situs Megalit Gunung Padang, dan sekitarnya
(Sumber: Disbudpar Jawa Barat)
Artikel Terkait:
DALAM bakal Tim Penelitian Terpadu bentukan pemerintah, ada perbedaan pandangan terhadap kesimpulan awal yang sebelumnya dikemukakan Tim Mandiri. Sebagian terbuka pada kemungkinan adanya konstruksi raksasa di Gunung Padang, yang lain memilih apatis. Satu yang disepakati: upaya perlindungan konkret, baik secara hukum maupun fisik, terhadap situs ini mendesak dilakukan.

Kepala Pusat Penelitian arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) Bambang Sulistyono terang-terangan menyatakan pandangan apatisnya terhadap kemungkinan situs ini 10 kali lebih besar dari Candi Borobudur, punden berundak lain yang lebih tersohor. “Saya justru berada dalam posisi menyangkal kesimpulan awal itu. Nanti biar tim ini yang akan memastikan,” ucapnya Jumat (29/6), di Jakarta.

Menurut Bambang, menyakini situs ini berukuran raksasa tanpa didukung bukti ilmiah memadai justru akan jatuh menjadi sekadar sikap “gajah-gajahan” belaka. Meski demikian situs ini penting sebagai penegas betapa kaya bangsa ini akan peninggalan punden berundak. “Gunung Padang, satu dari sekian banyak situs punden berundak itu,” katanya.

Tim peneliti versi pemerintah dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama Puslit Arkenas, terdiri dari belasan pakar arkeologi, geologi, arsitektur, dan ahli kimia. Rapat koordinasi telah dilangsungkan beberapa kali untuk merumuskan formasi dan tugas pokoknya. Menurut Bambang, Mundardjito, arkeolog senior dari Universitas indonesia, diproyeksikan sebagai ketua tim.

Mundardjito lebih terbuka pada kemungkinan bahwa luas situs Gunung Padang mencapai 15 hektare, bukan cuma 0,4 hektare tanah di ujung bukit. Namun, ia menolak debat panjang tentang topik ini. Sebaiknya, ia menyarankan, tim pertama- tama memprioritaskan upaya perlindungan peninggalan berharga ini dari ancaman kerusakan. Penetapan sebagai cagar budaya harus diselamatkan pada keseluruhan wilayah. “Tidak usah dulu debat soal situs ini raksasa atau tentang kerumitan pembebasan lahan. Itu belakangan saja. Lindungi dulu, baru optimalkan penelitian dan pemanfaatan,” ucapnya.

Selain perlindungan hukum, perlindungan fisik juga sama mendesaknya. Menurut Mundardjito, ancaman utama situs saat ini adalah jumlah kunjungan yang semakin tidak terkendali. Harus segera dirumuskan aturan jumlah dan jam kunjungan. Warga sekitar situs mulai dilibatkan dalam pengeloaan, misalnya mendidik menjadi pemandu kunjungan.

Wakil Menteri bidang Kebuyaan Kemdikbud Wiendu Nuryanti belum bisa dimintai pendapatnya. Sejak Kamis (28/6), ia mengaku berada di Rusia, memperjuangkan Subak menjadi Warisan Dunia. Dalam wawancara pendek sehari sebelumnya, ia menegaskan bahwa pemerintah belum merencanakan ekskavasi besar-besaran di Gunung Padang dalam waktu dekat. “Juga belum dibahas anggaran untuk mengembangan situs ini,” ujarnya.

Tak hanya puncak
Ali akbar, arkeolog yang banyak terlibat dalam penelitian Tim Mandiri, berharap agar penelitian-penelitian lanjutan tidak melulu menggarap secuil situs di puncak bukit saja, tetapi menyasar juga badan dan kaki bukit. “saya tidak punya kewenangan memberi saran pada tim peneliti lanjutan dari pemerintah. Namun, barangkali ada baiknya jika badan dan kaki bukit juga diteliti. Karena kami yakin, berdasar penelitian lalu, bagian konstruksi punden berundak situs ini ditemukan juga di badan dan kaki bukit, “ujarnya.

Ali akbar sepakat jika upaya perlindungan diprioritaskan. Sama seperti Mundardjito, ia menyoroti pentingnya pengaturan jam dan jumlah pengunjung.

Sumber: Ag. Tri Joko Her Riadi/”Pikiran Rakyat”

Keriuhan di Tempat Keramat :: Situs Gunung Padang

Keriuhan di Tempat Keramat Situs Gunung Padang
Situs Gunung PadangSITUS Gunung Padang adalah bangunan yang terdiri dari tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran. Batu-batuan itu tersusun dalam satu tempat berundak yang mengarah ke Gunung Gede. Situs prasejarah ini diyakini merupakan peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Secara administratif, situs Gunung Padang berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.(Foto: Pikiran Rakyat Online)
Artikel Terkait:

BAGI masyarakat Cianjur, keberadaan situs ini begitu keramat. Sebelum khalayak ramai mengenal situs Gunung Padang yang mencuat akibat adanya penelitian tersebut, Gunung Padang dijadikan salah satu tempat yang “suci” dan wajib terjaga keasliannya. Bahkan, beberapa warga masih percaya situs ini merupakan tempat pemujaan zaman dulu sehingga mereka menganggap Gunung Padang sebagai salah satu tempat untuk mencari pencerahan.

Awal mula Gunung Padang dijadikan situs kepurbakalaan dimulai pada tahun 1979. Tiga penduduk setempat, Endi, Soma, dan Abidin mengetahui dan melaporkan temuannya berupa banguan punden berundak pada Edi, Penilik Kebudayaan Kemacatan Campaka saat itu. Laporan itu ditanggapi Kepala Seksi Departemen Pendidikan Kabupaten Cianjur saat itu, R. Adang Suwanda, yang akhirnya melakukan pengecekan dan pengkajian arkeologi, sejarah, dan geologi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkelogi Nasional (Puslit Arkenas).

Meskipun demikian, laporan pertama mengaenai kebedaan situs ini sempat dimuat pada Rapporten van de Oudheidkundige Dienst (Buletin Dinas Kepurbakalaan ) tahun 1914. Bahkan, pada tahun 1949, sejarawan Belanda, NJ Krom telah menyinggung adalanya bangunan punden berundak di dusun Gunung Padang, Cianjur.

Lokasi situs gunung Padang yang tidak mudah dijangkau oleh masyarakat diluar desa tersebut membuat Gunung Padang belum ditangani secara serius. Pada tahun 1993 keberadaan situs tersebut mulai diambil alih oleh BP3 serang (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) dan balai Kepurbakalaan di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penelitian
Awal mula penelitian dikalukan oleh tim Andi Arief (Staf khusus Presiden Bidang kebencanaan dan bantuan sosial) adalah ketika meraka melakukan peneltian pda Patahan Cimandiri. Meraka menyakini bahwa patahan terbesar berada di Jawa Barat hingga bis membelah Pulau Jawa. Patahan yang terbentang dari Lembang, Bandung hingga Palabuhanratu ini menarik perhatian tim Andi Arief.

Tidak tanggung-tanggung, Tim Katastropik Purba bentukan Andi Areif menduga adanya kemungkinan situs ini merupakan bukti peradaban manusia yang pertama dan tertua di situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat mendapat perhatian dari dunia internasional. Bahkan, disebut-sebut bahwa UNESCO pun menjadikan Indonesia sebagai ring of cultrure karena situs tersebut. “Mandat itu disampaikan langsung oleh Direktur UNESCO pada Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata anggota Tim Terpadu riset Mandiri gunung Padang, Erick Rizky.

Riuhnya penelitian Gunung Padang ini pun tidak terlalu ditanggapi secara serius oleh masyarakt sekitar. Meraka hanya tahu sejak adanya penelitian, makin banyak pengunjung yang datang dan maik banyak keuntungan secara ekonomi.

“Sebenarnya kami tak terlalu peduli mengenai penelitian ini. Apapun yang dilakukan di Gunung Padang, bagi masyarakat harapannya bisa mensejahterakan,” kata Endang Nasihin (32), Ketua Forum Peduli Gunung Padang. Meskipun demikian, Endang dan beberapa warga lainnya merasakan kekecewaan ketika situs ini dibuka kepada publik. Tanpa adanya dukungan fasilitas yang baik, kini situs semakin tak terawat.

“Padahal, keberadaan situs ini sangat berarti bagi masyarakat. Bagian utamanya rasa memiliki secara turun-temurun. Sebelum dibuka, dulunya situs ini dijadikan wisata religi dan terbatas. Sekarang justru semakin tidak terawat,” katanya.

Pertentangan
Bagi budayawan Cianjur, Abah Ruskawan, lokasi situs yang berbukit-bukit curam dan sulit dijangkau serta dikelilingi oleh lembah-lembah yang dalam, menjadikan situs ini mempunyai makna penting sebagai tempat ritual. “Dan memang telah dikeramatkan oleh warga setempat. Dari beberapa tulisan budayawan Sunda, penduduk asli Gunung Padang menganggapnya situs ini sebagai tempat Parabu Siliwangi, raja Sunda, berusaha membangun istana dalam semalam. Namun cerita ini cerita ini pun masih diperdebatkan,” ucapnya.

Bahkan, Abah bersama puluhan budayawan Cianjur dan Jawa Barat sempat memprotes eksploitasi Gunung Padang. Mereka mempertanyakan pengeboran yang dilakukan para peneliti karena khawatir rencana penelitian ini justru akan merusak situs Gunung Padang. Selama ini, situs tersebut tergolong masih perawan dan selalu dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat.

“Hingga kini kami pun masih bingung apa yang akan diteliti. Untuk apa? Apa manfaatnya bagi warga Cianjur khususnya warga Gunung Padang yang sekian puluh tahun telah menerapkan kearifan lokal dalam menjaga situs terbesar di Asia Tenggara?” katanya mempertanyakan.

Abah mengatakan, jika ingin dikaji lebih lanjut tentang keberadaan Gunung Padang, sebaiknya dilakukan kajian secara menyeluruh, tak hanya dari sisi ilmu pengetahuan. “Diperlukan penelitian dari sisi arkeologi, antropologi, sejarah, budaya dan sosial masyarakat setempat. Terutama, kerarifan lokal mengenai budaya masyarakat setempat terhadap Gunung Padang yang sudah terbentuk puluhan tahun lalu,” tuturnya.

Sebagai bentuk protes Abah bersama warga setempat pun sempat menggelar shalat istigosah di depan parkir Gunung Padang. Hal ini dilakukan untuk meminta kepada Allah, jika memang eskavasi ini harus dilakukan semoga bisa menghasilkan hal yang baik.

“Kami sudah sering melakukan penentangan agar penelitian ini dilakukan tidak sampai merusak. Makanya, jalan satu-satunya adalah kami melakukan shalat istigosah untuk meminta jika memang penelitian ini baik untuk masyarakar Cianjur. Kami bersyukur dan jika tidak semoga dapat petunjuk untuk segera dihentikan, ucapnya.

Sumber: Wilujeng Kharisma/”Pikiran Rakyat”