• rss

Babasan jeung Paribasa | E

arsip kula|Kamis, 13 Juni 2013|01.00
fb tweet g+
Éléh déét Ngéléhan manéh.

Élmu ajug Jalma nu biasa mapatahan kahadéan ka batur, ari sorangan henteu bisa ngamalkeun.

Élmu angklung Jolédar atawa patukang tonggong jeung kolot.

Élmu kepek Pituduh tina buku atawa kitab anu acan diprakkeun ku sorangan.

Élmu sapi Samiuk kana kagoréngan, guyub dina hal nu kurang hadé.

Élmu tumbila Pribumi ngarugikeun sémah.

Élmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna Hirup kudu nungtut nyiar élmu pikeun kasalametan dunya ahérat sarta kudu siger tengah.

Éok bangkong Ampir sakarat.

Éra parada Éra ku lampah atawa omongan batur, nu matak aéb.

Embung kakalangkangan Embung kaéléhkeun.

Endog mapagahan (mapatahan) hayam Budak mapatahan kolot, atawa mapagahan nu geus bisa atawa nu leuwih luhur pangartina.

Endog sapataragan tara megar kabéhDi antara dulur-dulur saindung-sabapa sok aya baé anu teu pati alus milikna.

Endog sasayang (sapataragan), peupeus hiji peupeus kabéh Mun di antara dulur-dulur aya saurang nu nyieun codéka, sok mamawa ka saréréa.

Euweuh (taya) siruaneunana Dilarapkeun ka jalma nu teu boga sipat-sipat nu hadé.


Sumber: PEPERENIAN URANG SUNDA; (Rachmat Taufiq Hidayat, Drs. Dingding Haérudin, M.Pd., Drs. Teddy A.N. Muhtadin Darpan, S.Pd., Ali Sastramidjaja); KIBLAT 2000-2005