• rss

Babasan jeung Paribasa | C

arsip kula|Sabtu, 01 Juni 2013|01.27
fb tweet g+
Caang bulan dadamaran Migawé hal nu teu perlu deui.

Caang bulan opat welas, jalan gedé sasapuan Rido pisan.

Cacag nangkaeun Hanteu bérés atawa henteu alus lantaran mindeng katunda tuluy dihanca deui (pagawéan atawa carita).

Cacah rucah atah warah Somah nu dianggap taya ajénna sarta bodo.

Cacarakan Kakara diajar, tacan bisa bener.

Cadu mungkuk haram dempak Sumpah yén bener-bener embung, atawa moal ngalampahkeun salah sahiji perkara.

Cadu ngalantung ka lisung Henteu daék buburuh (awéwé).

Cai asa tuak bari, kéjo asa catang bobo Sagala teu ngenah lantaran keur susah atawa keur gering.

Cai di hilir mah kumaha ti girangna Ra’yat leutik sok nyonto kalakuan pamingpinna.

Campaka jadi di reuma nu geulis urang kampung/lembur lain pipanteseunana aya di pasisian.

Cangkir emas eusi delan Jelema anu omonganana alus, tapi saenyana haténa goréng.

Cara hurang ka hulu-hulu Bodo pisan.

Carang takol Jelema anu langka pisan ngomong, ari teu perlu-perlu teuing mah.

Carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket taki-taki ngajaga kaamanan, mageuhan tulak jeung sajabana, bisi aya bancang pakéwuh.

Cécéndét mandé kiara, cileuncang (cileungcang) mandé sagara Nu miskin atawa jalma leutik hayang nyaruaan nu beunghar.

Ceplak pahang Satarabasna teuing kajeun matak nyeri haté batur.

Ceuli léntaheun Sok sadéngé-déngéna, najan lain déngékeunana, atawa resep ngadéngékeun kagoréngan batur.

Cikal bugang Cikal hirup, anu pangheulana gugur di médan Perang

Cikaracak ninggang batu, laun-laun (batuna) jadi legok Awahing ku leukeun, laun-laun jadi bisa

Cilaka dua belas Cilaka pohara.

Ciri sabumi cara sadésa Kabiasaan di unggal daérah béda-béda.

Clik putih clak hérang Rido, iklas, kalaur tina haté anu beresih.

Congo-congo ku amis, mun rék amis gé puhuna Anak-anak teu bageur, da kolot ogé henteu nyontoan.

Cucuk rungkang Perkara leutik atawa teu pira, tapi lamun diantep bisa ngaganggu kana urusan anu gedé.

Cueut ka hareup Téréh maot, geus kolot.

Cukang tara néangan nu ngising Nu hayang ditulungan sapantesna datang ku manéh kanu rék dipéntaan tulung.

Cukup belengur baraga naya Resep méré ka batur, bari teu ngingetkeun kaperluan sorangan.

Cul dogdog tinggal igel Ninggalkeun gawé baku lantaran ngalampahkeun pagawéan séjén nu teu saya hasilna.


Sumber: PEPERENIAN URANG SUNDA; (Rachmat Taufiq Hidayat, Drs. Dingding Haérudin, M.Pd., Drs. Teddy A.N. Muhtadin Darpan, S.Pd., Ali Sastramidjaja); KIBLAT 2000-2005